Co je to komerční pojištění obecné odpovědnosti?

čas vydání: 2022-06-24

Komerční pojištění obecné odpovědnosti je druh pojištění, které kryje vás a vaši firmu před případnými soudními spory.Může vám pomoci finančně vás ochránit, pokud na vás někdo podá žalobu a tvrdí, že jednání vaší firmy mu způsobilo škodu. Jaké jsou výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti?Komerční pojištění obecné odpovědnosti může podnikům poskytnout několik výhod.Patří mezi ně:Ochrana před finančními ztrátami v případě soudního sporu.

Ujištění, že vaše firma bude moci pokračovat v činnosti během soudního řízení.

Klid s vědomím, že jste pojištěni pro případ, že se něco pokazí a někdo se v důsledku toho zraní nebo poškodí majetek. Kolik stojí komerční pojištění obecné odpovědnosti?Náklady na komerční pojištění obecné odpovědnosti se liší v závislosti na možnostech krytí zvolených pojistitelem, ale obvykle se pohybují od přibližně 1 milionu do 5 milionů USD na událost. Musím něco udělat, než si sjednám komerční pojištění obecné odpovědnosti?Než si sjednáte komerční pojištění obecné odpovědnosti, ujistěte se, že rozumíte tomu, co kryje a jaká rizika pro vaše podnikání představuje.Měli byste se také poradit se zkušeným právníkem, který vám může pomoci provést proces získání krytí. Mohu získat komerční pojištění obecné odpovědnosti, pokud moje společnost nemá žádné zaměstnance?Ne, komerční pojištění obecné odpovědnosti není dostupné pro společnosti bez zaměstnanců.Určité typy samopojišťovacích ujednání však mohou umožňovat omezenou ochranu subjektům bez zaměstnanců (jako jsou vlastnická práva). Potřebuji komerční pojištění obecné odpovědnosti, pokud moje společnost prodává produkty pouze online?Ne, ačkoli některé produkty prodávané online mohou vyžadovat dodatečnou ochranu, jako jsou záruky na produkty nebo zásady práv spotřebitelů, které by poskytovaly krytí v případě vad produktu nebo zranění způsobených interakcí třetích stran s těmito produkty." Pojištění obecné odpovědnosti z obchodu" "na co se vztahuje ?" "Jaké jsou jeho výhody?" "náklady se liší v závislosti na zvolených možnostech pokrytí.

Co kryje komerční pojištění obecné odpovědnosti?

Komerční pojištění obecné odpovědnosti (CGL) je druh pojištění, které kryje podniky před soudními spory o újmu na zdraví a škody na majetku.Může chránit podnik před finančními ztrátami, pokud se někdo při práci zraní nebo pokud se něco pokazí s majetkem ve vlastnictví podniku.

Některé běžné typy krytí zahrnují:

-Odpovědnost za produkty: To chrání podniky před soudními spory souvisejícími s produkty, které prodávají, včetně těch, které vyrobili jejich vlastní zaměstnanci.

-Špatné jednání zaměstnanců: Tato ochrana se vztahuje na zaměstnavatele před protiprávními činy jejich zaměstnanců, jako jsou krádeže nebo sabotáže.

-Kontaminace životního prostředí: Toto pokrytí pomáhá podnikům vypořádat se s jakýmikoli environmentálními problémy, které mohou nastat, jako jsou toxické úniky nebo záplavy.

- Počítačové hackování: Firmy se mohou chránit před kybernetickými útoky zakoupením tohoto pokrytí.

Potřebuji komerční pojištění obecné odpovědnosti?

Komerční pojištění obecné odpovědnosti je druh pojištění, které chrání podniky před finančními ztrátami způsobenými soudními spory.

Některé běžné typy nároků krytých komerčním pojištěním obecné odpovědnosti zahrnují:

-Zranění zaměstnanců nebo zákazníků

- poškození majetku (včetně ušlého zisku)

-Porušení smlouvy (například poskytnutí vadného zboží nebo služeb)

-Podvodná činnost (jako je podvádění zákazníků nebo krádež obchodních tajemství)

- uvádění v omyl (například klamavá reklama)

- Poškození životního prostředí (jako je rozlití nebo úniky)

Mnoho podniků se rozhodlo zakoupit si komerční pojištění obecné odpovědnosti, aby se ochránilo před potenciálními právními závazky.I když se krytí nabízené konkrétní pojistkou může lišit, většina pojistek se bude vztahovat na vlastníky firem a jejich zaměstnance proti nárokům na újmu na zdraví a škody na majetku.Kromě toho mnoho zásad také nabízí ochranu před porušením smlouvy, podvodnou činností, nepravdivými prohlášeními a poškozením životního prostředí.Je důležité si uvědomit, že ne všechna rizika jsou kryta komerčním pojištěním obecné odpovědnosti; je důležité konzultovat se svým pojistitelem, která rizika jsou kryta a která ne.Před provedením jakýchkoli změn je navíc vždy vhodné, aby vaše zásady zkontroloval právník.

Kolik stojí komerční pojištění obecné odpovědnosti?

Jaké jsou výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti?Jaký je rozdíl mezi komerčním pojištěním obecné odpovědnosti a ochranou před úrazem?Jaké jsou některé běžné typy nároků, kterým může podnik čelit v souvislosti s pojištěním obecné odpovědnosti?Jak podnik zjistí, zda potřebuje komerční pojištění obecné odpovědnosti?Může být podnik nepojištěn kvůli své obecné odpovědnosti?Pokud ano, jaké kroky musí podnik podniknout, aby se znovu stal pojištěným?Existuje horní limit pro výši krytí, které lze zakoupit v rámci komerčních zásad obecné odpovědnosti?Pokud ano, jaký je tento limit a proč je důležité, aby o něm podniky věděly?"

Komerční pojištění obecné odpovědnosti kryje firmy před potenciálními právními problémy

Když podniky fungují, často se vystavují riziku potenciálních právních problémů.To se může stát, když někdo udělá chybu, která způsobí škodu nebo újmu jiné osobě nebo majetku, nebo když se něco pokazí s produkty nebo službami poskytovanými společností.Pokud by takové problémy nastaly a společnost nebyla řádně chráněna pojištěním, mohla by se ocitnout před drahými soudními spory a finančními ztrátami.

Komerční pojištění obecné odpovědnosti (CGL) poskytuje podnikům ochranu před těmito druhy rizik.Zásady CGL se obvykle týkají společností jakéhokoli druhu právních problémů, včetně nároků vznesených zákazníky, zaměstnanci, dodavateli nebo jinými osobami, které se společností nějakým způsobem komunikují.Pojištění může zahrnovat jak fyzická zranění, tak ekonomické škody (např. ušlý zisk), které mohou v mnoha případech tvořit významnou část celkových závazků.

I když je k dispozici mnoho různých typů zásad CGL (včetně produktů speciálně navržených pro malé podniky), většina nabízí podobnou úroveň ochrany.To znamená, že pokud se něco pokazí – bez ohledu na to, jak drobné – vaše podnikání bude pravděpodobně pokryto.

Náklady na pokrytí CGL se liší v závislosti na faktorech, jako jsou limity zásad a výjimky (což jsou specifické oblasti, které nebudou pokryty). I relativně skromné ​​pojistné se však může rychle sčítat, pokud váš podnik bude v průběhu času čelit několika soudním sporům.Je tedy důležité zvážit všechny své možnosti, než se rozhodnete, zda je pojištění CGL pro vás to pravé – zejména proto, že sazby mají tendenci klesat s rostoucím pokrytím.

Výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti pro vaši firmu

Kromě ochrany vaší společnosti před potenciálními právními problémy může pokrytí CGL poskytnout také další výhody:

1) Větší důvěra veřejnosti: Na dnešním konkurenčním trhu je klíčová reputace schopnosti řešit právní výzvy přímo – a dobré pokrytí CGL pomáhá budovat tuto image v raných fázích jakéhokoli sporu. 2) Nižší náklady na soudní spory: Když budete mít adekvátní pojištění, pravděpodobně se vyhnete nákladným soudním sporům – což vám může ušetřit miliony na poplatcích za právní zastoupení a dalších výdajích souvisejících se soudním řízením 3) Lepší vztahy se zákazníky: Pozitivní vztah s není vždy snadné dosáhnout vašich zákazníků – ale dobré pokrytí CGL může pomoci zajistit, aby se případné spory neproměnily v plnohodnotné konflikty. vysíláte jasnou zprávu o tom, jak vážně berete záležitosti bezpečnosti 5) Bezpečnější finanční budoucnost: I když má každý podnik svá vlastní jedinečná rizika a zranitelnosti, řádná ochrana před potenciálně nákladnými soudními spory by mezi ně nikdy neměla patřit 6) Vylepšená image společnosti: Silná pověst mezi kolegy a investory se pozitivně odráží na dlouhodobých vyhlídkách vaší společnosti7) Zvýšená produktivita zaměstnanců a morálka: Když se v práci něco pokazí – bez ohledu na to, jak je to zanedbatelné – zaměstnanci se mohou cítit frustrovaní a nejistí ohledně svých vyhlídek do budoucna Jak vidíte, adekvátní krytí komerční obecné odpovědnosti není nezbytné pouze pro vaši finanční ochranu; hraje také důležitou roli při udržování celkové stability ve vaší organizaci.

Jak získám komerční pojištění obecné odpovědnosti?

Jaké jsou výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti?Jaký je rozdíl mezi komerčním pojištěním obecné odpovědnosti a pojištěním odpovědnosti za výrobek?Jaká je definice obchodní obecné odpovědnosti?

Komerční pojištění obecné odpovědnosti poskytuje ochranu podnikům před soudními spory, které se týkají nedbalosti nebo jiného protiprávního jednání.Pokrytí může zahrnovat nároky zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a dalších poškozených vaší firmou.Mezi výhody mohou patřit finanční kompenzace pro oběti, jakož i náklady na obhajobu a poplatky za právní zastoupení.

Hlavní rozdíl mezi komerčním obecným krytím odpovědnosti a krytím odpovědnosti za výrobek spočívá v tom, že komerční obecná odpovědnost obvykle zahrnuje jakýkoli typ nesprávně provedeného jednání (včetně nedbalosti), zatímco odpovědnost za výrobek se vztahuje pouze na produkty, které byly vyrobeny s ohledem na specifické bezpečnostní prvky.

Obvyklá mylná představa o komerčním pojištění obecné odpovědnosti je, že chrání podniky před všemi typy soudních sporů – není tomu tak vždy.Ve skutečnosti se většina zásad vztahuje pouze na určité typy soudních sporů, jako jsou žaloby týkající se nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání.

Chcete-li zjistit, zda potřebujete komerční krytí obecné odpovědnosti, nejprve si položte tyto otázky: Mám nějaké zákazníky, kteří by mě mohli žalovat?Pracují moji zaměstnanci na projektech, které by je mohly ohrozit, pokud se něco pokazí?Je moje firma zapojena do nějaké rizikové činnosti – jako je stavebnictví nebo výroba?Pokud ano, možná budete muset zvážit přidání zásad speciálně navržených pro tyto typy podniků.

Časté dotazy k obecnému pojištění odpovědnosti: Co kryje?Komerční pojištění obecné odpovědnosti pokrývá protiprávní činy spáchané kýmkoli spojenými s vaším podnikáním – včetně zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a dodavatelů – i když nebyli přímo zapojeni do způsobení zranění nebo škody.To zahrnuje situace, kdy byl někdo zraněn v důsledku používání vašich produktů nebo služeb bez řádných varovných štítků nebo pokynů; když byl majetek společnosti poškozen v důsledku něčího neopatrného chování; když vadné zařízení způsobí zranění; atd...Kolik to bude stát?Náklady se budou lišit v závislosti na vašich konkrétních potřebách, ale obecně řečeno, zásady se pohybují od přibližně 1 milionu do 5 milionů $ za událost, což znamená, že celkové potenciální výplaty mohou být až 10 milionů $ na nárok vznesený proti vaší firmě!Jaká jsou běžná vyloučení?Ve většině komerčních zásad obecné odpovědnosti je zabudováno několik výjimek, které mohou omezit její rozsah pokrytí nebo vyloučit některé typy nesprávných činů (jako je například úmyslné špatné jednání).Než se zaregistrujete, přečtěte si pozorně své zásady, abyste pochopili, na co se vztahují a na co ne!Jaké jsou některé výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti?Některé výhody zahrnují vědomí, že jste finančně chráněni, pokud by na vás někdo podal žalobu; možnost najmout si právníka v případě soudního řízení; vědět, že máte podporu od svého pojistitele, pokud se rozhodnete urovnat nárok mimosoudně; a potenciální získání finanční kompenzace za škody, které utrpěli lidé, kteří byli zraněni kvůli něčemu souvisejícímu s vaší obchodní činností.Jaký je rozdíl mezi komerčním pojištěním obecné odpovědnosti a pojištěním odpovědnosti za produkt?Odpovědnost za produkt se obvykle vztahuje pouze na produkty, které byly vyrobeny s ohledem na specifické bezpečnostní prvky (jako jsou dětské bezpečnostní zámky na dveřích), zatímco komerční obecná odpovědnost bude chránit společnosti bez ohledu na to, jak bezpečné mohou být jejich produkty.Je ještě něco, co potřebuji vědět, než získám krytí?Ano!Než se zaregistrujete k jakémukoli typu pojištění, ujistěte se, že plně rozumíte tomu, co jednotlivé pojistky nabízejí, A pečlivě si přečtěte smluvní podmínky, aby vás na cestě nečekalo žádné překvapení!Pro více informací nás prosím kontaktujte na čísle 1-800-243-9653 nebo navštivte naši webovou stránku www .safeco .com/ commercialgeneralliabili ty/.

Jaký je rozdíl mezi politikou vlastníků firem a komerčním pojištěním obecné odpovědnosti?

Komerční pojištění obecné odpovědnosti je druh pojištění, který kryje podnikatele z případných soudních sporů a jiných soudních řízení.Politika vlastníků podniků je na druhé straně určena pro živnostníky a malé podniky.Komerční pojištění obecné odpovědnosti se obvykle vztahuje na ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a dodavatele podniku.Může také pokrývat škody na majetku nebo zranění způsobená produkty nebo službami společnosti.

Některé běžné výjimky z komerčního krytí obecné odpovědnosti zahrnují: úmyslné jednání; pomluva nebo pomluva; vady výrobku; nároky na odškodnění zaměstnance podané zaměstnanci, kteří nejsou přímými svědky nehody; a krytí nepojištěných/podpojištěných motoristů (UIM).

Podnik by měl také zvážit přidání zastřešujícího krytí do své obchodní politiky obecné odpovědnosti v případě, že bude nutné vyplatit více, než jsou limity její primární politiky.Deštníkové krytí poskytne dodatečnou ochranu v případě, že jedna z vašich základních zásad nepokrývá konkrétní aspekt vašich obchodních operací.

Proč potřebuji komerční pojištění obecné odpovědnosti?

Jaké jsou výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti?Jaký je rozdíl mezi komerčním pojištěním obecné odpovědnosti a ochranou před úrazem?Kolik stojí komerční pojištění obecné odpovědnosti?Kdy bych si měl pořídit komerční pojištění obecné odpovědnosti?Kdo má nárok na komerční pojištění obecné odpovědnosti?Existuje nějaký limit na to, jaké krytí si mohu zakoupit v rámci své obchodní politiky obecné odpovědnosti?Mohu se pojistit proti potenciálním nárokům vzneseným vůči mé firmě třetími stranami?Pokud ano, jaká jsou některá omezení na sebepojištění s ohledem na krytí CGL?Mohu podat reklamaci bez předchozí konzultace s právníkem?Pokud ano, jaké kroky bych měl učinit před podáním žádosti?"

Komerční pojištění obecné odpovědnosti chrání podniky před soudními spory, které mohou vzniknout v důsledku jejich činnosti.Tento typ pojištění pokrývá podniky před jakýmkoli druhem právních žalob, včetně těch, které podají zákazníci, zaměstnanci nebo jiní, kteří byli poškozeni v důsledku jednání vaší společnosti.

Mezi výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti patří:

• Ochrana před nákladnými soudními spory – Pokud budete žalováni a vyhrajete, vaše právní náklady zaplatí váš pojistitel.To by vám mohlo ušetřit tisíce škod, pokud byste byli nuceni se bránit bez řádné podpory.

• Klid v duši – Vědět, že jste pojištěni, znamená, že se nebudete muset obávat finančního krachu, pokud někdo bude vaši firmu žalovat.Je také méně pravděpodobné, že budete riskovat soudní spory, pokud se vám to nebude zdát vhodné pro potenciální výplatu.

• Snížené riziko – Přijetím tohoto typu zásad snížíte pravděpodobnost, že někdo bude vaši společnost žalovat za něco triviálního (jako je rozlití kávy na něčí notebook). Tyto typy případů mohou rychle přerůst v nákladné soudní tahanice.

Existují dva hlavní typy komerčního pojištění obecné odpovědnosti: krytí škod na majetku a krytí ochrany před zraněním.Hlavní rozdíl mezi těmito politikami je v tom, jak kryjí ztráty způsobené jednáním třetích stran (majetkové škody) nebo zraněními utrpěnými lidmi (osobní újmy). Obě zásady nabízejí podobnou úroveň ochrany, ale každá má vlastní sadu výjimek a limitů na pokrytí.Než učiníte rozhodnutí o tom, která politika je pro vaši firmu správná, je důležité pečlivě porovnat nabídky.

Náklady spojené s komerčním pojištěním obecné odpovědnosti se liší v závislosti na úrovni zakoupeného krytí a typu podniku, který je pojištěn proti odpovědnosti za škodu (např. firemní vs. jednotlivec).Většina pojistek však účtuje roční prémii plus další poplatky za specifické funkce, jako jsou zastřešující doložky nebo záruky za nadměrné platby.

Kdy potřebuji komerční pojištění obecné odpovědnosti?

Jaké jsou výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti?Jaké jsou náklady na komerční pojištění obecné odpovědnosti?Jak najdu renomovaného komerčního pojistitele obecné odpovědnosti?Jaké jsou některé běžné typy škod, které lze pokrýt komerčním pojištěním obecné odpovědnosti?Mohu se sám pojistit na svá komerční rizika obecné odpovědnosti?Pokud ano, jaké faktory je třeba mít na paměti při sebepojištění proti rizikům CG odpovědnosti vašeho podniku?

Komerční pojištění obecné odpovědnosti (CGL) poskytuje ochranu před soudními spory a jinými soudními řízeními vyplývajícími z vašich obchodních aktivit.Pokrytí CGL obvykle zahrnuje škody za zranění osob, škody na majetku a neoprávněnou smrt.Kromě vaší finanční ochrany může CGL také pomoci chránit vaši pověst a obchodní operace.

Kdy potřebuji komerční pojištění obecné odpovědnosti?

CGL obecně potřebujete, pokud se účastníte jakéhokoli druhu obchodní činnosti, která by mohla vést k potenciálnímu soudnímu sporu nebo jinému soudnímu řízení.To zahrnuje činnosti jako:

• Provozování restaurace

• Provozování školky

• Vlastnit nebo provozovat maloobchodní prodejnu

• Provádění domácích oprav nebo stavebních prací • Pořádání seminářů nebo konferencí • Nabízení produktů nebo služeb k prodeji Chcete-li zjistit, zda potřebujete pokrytí CGL, poraďte se se zkušeným právníkem.Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože povaha vašeho podnikání a konkrétní rizika, která představuje, se budou lišit v závislosti na vaší konkrétní situaci.Některé faktory, které je třeba zvážit, však zahrnují: • Velikost a složitost vaší operace

• Počet a závažnost nároků podaných proti vám v minulosti • Vaše finanční zdroje (včetně toho, zda máte nějaké stávající pojištění pokrývající podobná rizika) Pokud se rozhodnete, že potřebujete krytí CGL, začněte prozkoumáním dostupných poskytovatelů a cenových možností.Můžete také zvážit založení společnosti LLC, abyste se chránili před osobními závazky, pokud by se ve vašem podnikání něco pokazilo.Nakonec si vždy uschovejte kopie všech smluv souvisejících s vaším obchodním jednáním – včetně těch, které se týkají CGL – pro případ, že by se někde něco pokazilo.

Jaké jsou výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti?

Mezi hlavní výhody spojené s pokrytím CGL patří:

Jaké jsou náklady na komerční obecné pojištění odpovědnosti?

Náklady spojené se získáním pokrytí CGL se liší v závislosti na několika faktorech, včetně:

  1. Ochrana před potenciálními finančními ztrátami vyplývajícími ze soudních nebo jiných soudních řízení podaných proti vaší společnosti Obrana proti obviněním ze strany třetích stran (jako jsou zákazníci nebo dodavatelé) Zvýšená důvěryhodnost při jednání s vládními úřady a regulačními orgány Zvýšená bezpečnostní síť pro případ, že by se stalo něco, co by mělo za následek značné škody nebo ztráta Klid s vědomím, že jste plně chráněni pro případ, že by se při řízení vaší společnosti stalo něco špatného. Pro více informací o těchto výhodách si promluvte se zkušeným právníkem, který vám může poskytnout informace o tom, jaký typ (typy) krytí by byl pro vaši společnost nejvhodnější. specifické potřeby.
  2. Úroveň(y) poskytovaných krytí Částka odečitatelná v rámci každé pojistky Zda je zahrnuto samopojištění Další speciální funkce (jako jsou limity deštníku/krytí) atd.. V průměru však očekávejte pojistné u standardních pojistek s jednorázovými riziky (které nabízejí široká ochrana, ale mají nižší spoluúčast než komplexní pojistky, které nabízejí větší ochranu za vyšší náklady). Úplná diskuse týkající se sazeb a pokrytí přesahuje rámec tohoto článku; Pokud však uvažujete o pořízení pojištění odpovědnosti CG pro vaši firmu, promluvte si prosím se zkušeným právníkem.Dále si uvědomte, že mnoho států nyní vyžaduje, aby se podniky zapojovaly do určitých činností (např. prodej zboží online prostřednictvím platforem elektronického obchodu), bez ohledu na to, zda mají uzavřeno formální pojištění odpovědnosti CG, NEBO ne.Konzultace s místními úřady obvykle potvrdí, zda se před zakoupením jakékoli formy CG pokrytí vztahují státem nařízené požadavky.

Kde mohu získat více informací o komerčním pojištění obecné odpovědnosti?

Jaké jsou výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti?Jaké jsou některé běžné typy nároků, které lze vůči firmě uplatnit?Kolik stojí komerční pojištění obecné odpovědnosti?Vyplatí se pro moji malou firmu získat komerční pojištění obecné odpovědnosti?

Komerční pojištění obecné odpovědnosti je navrženo tak, aby chránilo podniky před finančními ztrátami způsobenými soudními spory.Pojištění obvykle zahrnuje škody za zranění osob, škody na majetku a ušlý zisk.

Mezi výhody komerčního pojištění obecné odpovědnosti patří:

-Klid v duši: Vědět, že jste chráněni před potenciálními finančními ztrátami, může pomoci snížit stres a úzkost spojenou se soudními spory.

-Ochrana pro vaše zaměstnance: Firmy s pokrytím se mohou vyhnout nákladným soudním sporům podaných zraněnými nebo nespokojenými zaměstnanci.

-Eliminace rizika: Krytí omezuje částku, kterou musíte zaplatit v případě pojistné události, což snižuje vaše celkové vystavení riziku.

-Snížené náklady: Pojištění vaší firmy proti potenciálním závazkům vám může v dlouhodobém horizontu ušetřit peníze snížením částky, kterou musíte vynaložit na právní poplatky a vyrovnání.

-Přístup ke zdrojům: Mnoho pojistitelů nabízí pomoc při vytváření pojistky, podávání papírů a řízení škod.Tato podpora může pomoci minimalizovat narušení a zajistit včasné vyřešení případných sporů.

Komerční pojištění obecné odpovědnosti není ve většině jurisdikcí zákonem vyžadováno, ale je vysoce doporučeno pro podniky působící ve vysoce rizikových odvětvích (jako je zábava nebo pohostinství). Při výběru pojistitele zvažte faktory, jako jsou pojistné sazby, nabízená krytí, hodnocení zákaznických služeb a zkušenosti s podobnými podniky.Náklady se značně liší v závislosti na lokalitě a odvětví; očekávejte, že se pojistné bude pohybovat od 50 dolarů za tisíc dolarů krytí až po několik set tisíc dolarů ročně.I když to není povinné, mnozí odborníci se domnívají, že všechny podniky by měly mít komerční pojištění obecné odpovědnosti, protože i malé expozice mohou vést ke značným hotovým výdajům, pokud soudní spor vyústí v rozsudek proti podniku.Neexistuje žádná odpověď, pokud jde o to, zda si zakoupit komerční pojištění obecné odpovědnosti či nikoli; každá společnost musí před rozhodnutím zvážit svá specifická rizika a potřeby.Existují však některé klíčové věci, které by měl mít každý podnik na paměti při vyhodnocování svých možností ochrany: -Uvědomte si rizikový profil svého odvětví -U některých odvětví je pravděpodobnější než u jiných, že budou vystaveny reklamacím; porozumění těmto informacím vám pomůže učinit informovaná rozhodnutí o tom, jaký typ krytí je nezbytný. -Zkontrolujte svou expozici -Zjistěte, které aspekty vaší operace mohou být vystaveny většímu riziku, abyste mohli lépe posoudit, jak velké krytí je nezbytné (a cenově dostupné). -Zvažte doplňkové politiky -Mnoho pojistitelů nabízí další krytí, jako je záruka na produkt nebo zásady zaměstnaneckých postupů, které mohou poskytnout další ochranu nad rámec toho, co poskytuje standardní CGL.

Jak mohu najít nejlepší nabídku komerčního pojištění obecné odpovědnosti?

Komerční pojištění obecné odpovědnosti chrání podniky před žalobami, které se týkají nedbalosti nebo jiného protiprávního jednání.Pojištění obvykle zahrnuje finanční odškodnění obětí nehod, zranění a škod na majetku.

Chcete-li najít nejlepší nabídku komerčního pojištění obecné odpovědnosti, porovnejte sazby od různých pojistitelů a zvažte specifické potřeby své firmy.Některé zásady například zahrnují pokrytí reklamací, zatímco jiné poskytují širší ochranu proti všem typům právních nároků.

Kromě srovnání sazeb zvažte faktory, jako jsou vyloučení ze zásad (jako jsou žaloby podané zaměstnanci), odečitatelné částky a limity krytí.Nakonec se zeptejte svého pojistitele na jeho zákaznický servis a oddělení pro řešení škod (CDR). Tato oddělení vám mohou pomoci vyřešit jakékoli spory nebo problémy související s vašimi zásadami.