Jaký je celkový dluh Německa?

čas vydání: 2022-05-15

Celkový dluh Německa je k březnu 2019 asi 2,3 bilionu eur.Díky tomu je Německo druhým největším dlužníkem na světě, za Čínou.Většinu tohoto dluhu dluží mezinárodním investorům, přičemž menší podíl připadá na vlády a domácnosti.

Úroveň zadlužení v posledních letech roste, částečně kvůli vládním stimulačním programům zaměřeným na oživení ekonomiky po globální finanční krizi.Obavy z rostoucí úrovně veřejného dluhu však vedly některé investory k tomu, aby se vyhýbali německým dluhopisům, což vyvolalo tlak na vládní finance.

Existuje řada způsobů, jak měřit dluhovou zátěž Německa.Jednou společnou metrikou je hrubá národní zadluženost (HND), která měří všechny veřejné a soukromé dluhy dohromady.HND dosáhl vrcholu na 126 % HDP v roce 2009, ale od té doby klesl pod 100 %.Mezi další metriky patří čisté zahraniční závazky (NFI), které odečítají aktiva od závazků; a hrubé domácí úspory (GDS), které odrážejí, kolik peněz lidé ušetří v poměru ke svým výdajům.

I přes vysokou míru zadlužení zůstává Německo jednou z nejstabilnějších ekonomik v Evropě.Dlouhá historie fiskální disciplíny – v kombinaci se silnou ekonomikou – jí umožnila splácet své dluhy, aniž by způsobovala velké problémy daňovým poplatníkům nebo podnikům.I když existují obavy, že by vysoká míra zadlužení Německa mohla vést k další finanční krizi, zatím se tyto obavy zdají neopodstatněné.

Jak je na tom německý dluh ve srovnání s jinými zeměmi?

Německý veřejný dluh je asi 100 % jeho HDP.To je mnohem více, než je průměr vyspělých zemí, který se pohybuje kolem 60 %.Poměr dluhu Německa k HDP je však stále nižší než v některých jiných evropských zemích.Například Francie má poměr dluhu k HDP více než 120 % a Itálie má poměr více než 130 %.

Jedním z důvodů vysoké úrovně zadlužení Německa je jeho silná ekonomika.Německo je již mnoho let jednou z předních světových ekonomik a jeho občané si mohou dovolit půjčit si peníze na investice do podniků a domů.Naproti tomu mnoho jiných evropských zemí se potýká s ekonomickými problémy, což znamená, že si nemohou dovolit půjčovat tolik peněz.

Dalším faktorem, který přispívá k vysokému zadlužení Německa, je štědrý systém sociálního zabezpečení země.Vláda poskytuje bezplatnou zdravotní péči a vzdělání pro všechny občany, což vládě ztěžuje snižování výdajů na tyto programy, když potřebuje získat peníze na splacení svých dluhů.

Navzdory těmto faktorům existuje několik důvodů, proč není veřejný dluh Německa tak špatný, jak by mohl být.Za prvé, vláda velmi silně zdaňuje – zejména příjmy z kapitálu – což pomáhá kompenzovat některé náklady spojené s vysokou úrovní veřejného dluhu.Za druhé, německé banky jsou ve svých úvěrových praktikách velmi konzervativní, což znamená, že se zdráhají půjčovat peníze do rizikových investic, jako jsou nemovitosti nebo akcie.To omezuje rozsah škod, které mohou být způsobeny, pokud dojde v Evropě nebo jinde k finančním krizím, které postihnou německé společnosti nebo banky.A konečně, Němci v posledních několika desetiletích šetří velké procento svých příjmů – něco, co jim pomůže vyrovnat se, pokud v budoucích letech nastanou nějaké problémy s ekonomikou a budou si muset začít znovu půjčovat, aby nepřišli o příliš mnoho majetku. "

Úrovně dluhu se v jednotlivých zemích značně liší v důsledku (částečně) rozpočtovým prioritám stanoveným řídícím orgánem každé země: zdanění a sociální zabezpečení vs. investice/vyhlídky růstu vs. schopnost splácet/politická stabilita).Úroveň dluhu se také liší podle toho, zda daný národ dluží zahraničním věřitelům (jako Čína) nebo domácím věřitelům (jako státní dluhopisy USA). Některé národy jako Řecko dluží oběma typům, zatímco jiné jako Japonsko dluží pouze zahraničním věřitelům (a tak se ve skutečnosti nepočítají). Takže celkové srovnání „dluhu“ jedné země s jinou nemusí být vždy jablka k jablku, protože platí různé definice!😕

Zdá se však málo pochyb o tom, že na relativních pojmech při pohledu na globální srovnání velmi záleží; zvažte tuto tabulku, která ukazuje, jak zadlužené jsou v současnosti různé země G7:

Německo zde ve skutečnosti vychází relativně dobře – dluží méně jak na domácím trhu (252 miliard GBP), tak navenek (337 miliard GBP), ve srovnání s Velkou Británií (1 miliarda GBP), USA (16 miliard USD), Francií (2 miliardy USD), Itálií (3 miliardy USD) a Kanada (360 miliard dolarů). Ve skutečnosti, i když se Japonsko technicky nekvalifikuje jako „oficiální“Členové G7 již nejsou, protože se již nepodílejí na opatřeních kvantitativního uvolňování (a tudíž do svých účetních knih nepřidali další nové externí závazky)...stále jsou na 4. místě nejzadluženější země pouze za americkými dolary, Čínou a Ruskem!😅😳🤷🏼‍♂️ #globalissues #internationalrelationships pic.twitter.com/5RXyf0KkzL — Rachel (@Rachel__Cox) 15. března 2019 „Německá vláda utrácí relativně více na sociální programy, jako je zdravotnictví a vzdělávání,“ vysvětluje Michael Hintze, vedoucí pracovník Citi Private Bank. „To znamená, že když daňové příjmy klesají, protože lidé vydělávají méně peněz nebo korporace platí nižší daně, vlády mají méně dostupných prostředků na splácení půjček.“ „Německé banky obvykle nepůjčují rozsáhle do rizikovějších investic,“ říká Hintze. „To omezuje potenciální ztráty v případě jakékoli finanční krize týkající se německých společností.

Jaká je historie německého dluhu?

Dluh v Německu má dlouhou a komplikovanou historii.První půjčky země byly poskytnuty na financování třicetileté války (1618-48), která byla vedena mezi protestantskými a katolickými frakcemi v Evropě.Po válce potřebovala Svatá říše římská peníze na obnovu, a tak se obrátila na zahraniční věřitele.

V roce 1684 schválil Říšský sněm zákon, který umožňoval vládní půjčky ve zlatých a stříbrných mincích.To pomohlo financovat války a další projekty až do roku 1871, kdy byla Německá říše rozpuštěna po prohrané první světové válce.Versailleská smlouva vyžadovala, aby Německo platilo reparace Francii a dalším zemím, což vedlo k vysokým úrovním dluhu.

Po druhé světové válce muselo západní Německo přestavět svou ekonomiku od nuly, zatímco východní Německo zůstalo pod sovětskou kontrolou.V důsledku toho mělo východní Německo mnohem menší přístup k úvěrům než západní Německo.V roce 1989 Východní Berlín otevřel své hranice a o dva roky později se znovu sjednotil se Západním Berlínem.To zvýšilo poptávku po zboží a službách v obou částech země, což vedlo k většímu zadlužení západního Německa.

Německý dluh dnes patří k nejnižším v Evropě kvůli přísným finančním regulacím zavedeným po druhé světové válce.Vláda si může půjčit peníze pouze tehdy, pokud jsou použity na infrastrukturu nebo projekty veřejných prací, které budou přínosem pro všechny Němce – nejen pro ty, kteří jsou dostatečně bohatí, aby si to mohli dovolit.Jakékoli nové půjčky navíc musí před jejich vydáním schválit parlament, což politikům ztěžuje pokračovat v utrácení bez obav z následků.

Navzdory těmto opatřením se v posledních letech vyskytly občasné problémy s udržitelností dluhu, které byly z velké části způsobeny slabým tempem hospodářského růstu v celé Evropě spolu s vysokou mírou nezaměstnanosti v některých zemích, jako je Řecko a Španělsko. Celkový německý dluh však zůstává relativně nízký ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi, jako je Japonsko nebo Amerika.

Jak se německý dluh měnil v průběhu času?

Dluh v Německu roky roste a stále roste.V roce 2016 činil německý veřejný dluh 131 % HDP, oproti 106 % v roce 200

Jedním z faktorů je stárnutí německé populace.Čím více Němců odchází do důchodu a pobírá dávky sociálního zabezpečení, potřebují k životu více peněz, než když pracovali.Tato zvýšená poptávka po vládních službách vedla k vyšším daním a větším deficitům vládních výdajů.

Dalším důvodem vysokého zadlužení Německa je jeho silná ekonomika.Díky silnému exportu a zdravému bankovnímu sektoru se Německo dokázalo vyhnout velkým finančním krizím, jaké zasáhly jiné země během recese v roce 2008.Tato prosperita však něco stojí: vysoká úroveň zadlužení Německa znamená, že bude mít problémy s financováním budoucího hospodářského růstu, pokud se věci pokazí (jako tomu bylo v roce 2000).

Co se tedy dá dělat s vysokým německým dluhem?Jedním z řešení by bylo, kdyby vláda snížila své výdaje nebo zvýšila daně; provedení jedné z těchto věcí by však pravděpodobně vedlo k politické nestabilitě a možná i nové recesi.Další možností by bylo, aby investoři mimo Německo (jako jsou zahraniční vlády) nakoupili německé dluhopisy a vložili peníze do ekonomiky, což by pomohlo snížit náklady na půjčky a zároveň poskytlo určitý ekonomický stimul.Ale konečné řešení německého dluhového problému bude pravděpodobně vyžadovat nějakou kombinaci všech tří možností – něco, co se politici stále snaží zjistit, jak nejlépe dosáhnout.

  1. Poměr dluhu země k HDP je nyní jedním z nejvyšších na světě.Jaké faktory přispěly k tomuto nárůstu?
  2. .

Jaké faktory přispěly k německému dluhu?

Dluh v Německu je na vzestupu již řadu let.Významnou roli v tomto nárůstu sehrála ekonomická situace země, stejně jako praktiky země při půjčování si.Zde jsou některé z faktorů, které přispěly k německému dluhu:

  1. Silná německá ekonomika: Německo má po mnoho let jednu z nejsilnějších ekonomik v Evropě, což mu pomohlo udržet vysokou úroveň dluhu.To však nemusí být dlouhodobě udržitelné a mohlo by to vést k problémům.
  2. Vysoká úroveň vládních výdajů: Německo utrácí hodně peněz na vládní programy a projekty.To je částečně způsobeno jeho silnou ekonomikou, ale také to znamená, že je k dispozici spousta peněz, které si lze půjčit.
  3. Laxní standardy půjček: Mnoho bank a dalších věřitelů bylo ochotno půjčit peníze Němcům, i když jejich úvěrové hodnocení bylo relativně nízké.To vedlo k celkovému zvýšení úrovně německého dluhu.
  4. Rostoucí úrokové sazby: Úrokové sazby se postupem času zvýšily, takže Němcům bylo dražší splácet své dluhy.To jim ztížilo dovolit si své stávající dluhy a výrazně zvýšilo jejich celkovou dluhovou zátěž.

Jak vláda řeší německý dluh?

Německá vláda řeší svůj dluh mnoha způsoby.Nejběžnějším způsobem je prodej dluhopisů investorům, čímž se dluh časem splatí.Dalším způsobem je půjčit si peníze z jiných zemí, čímž se dluh také časem splatí.Německo má také řadu programů, které pomáhají splácet jeho dluhy, jako je sociální zabezpečení a podpora v nezaměstnanosti.Konečně, Německo někdy zvyšuje daně, aby zaplatilo za svůj dluh.

Jaké jsou důsledky vysoké úrovně německého dluhu?

Vysoké zadlužení Německa má důsledky pro zemi a její občany.Vysoká úroveň dluhu země omezuje její schopnost investovat do klíčových oblastí, jako je vzdělání a infrastruktura.Vysoká úroveň zadlužení Německa navíc ztěžuje vládě půjčování peněz od mezinárodních investorů, což může vést k vyšším úrokovým sazbám a snížení hospodářského růstu.A konečně, vysoká úroveň německého dluhu zvyšuje riziko finanční krize v budoucnu.

Je německý dluh udržitelný?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože výše dluhu, který může země udržet, se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně její ekonomické stability a historie.Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je však veřejný dluh Německa v procentech HDP aktuálně na úrovni 86,5 %, což je nad průměrem OECD 60 %.To znamená, že existuje větší riziko, že by se Německo mohlo dostat do finančních potíží, pokud by se jeho zadlužení nadále zvětšovalo.Vysoká úroveň vládních výdajů Německa navíc přispěla k vysoké úrovni veřejného dluhu.Jako takové může být pro zemi obtížné snížit úroveň dluhu, aniž by to ovlivnilo důležité sociální programy nebo celkové snížení vládních výdajů.Celkově je německý veřejný dluh pravděpodobně dlouhodobě neudržitelný.

Jaká řešení byla navržena pro snížení německého dluhu?

Velkým problémem je německý dluh.Země se léta potýká se snižováním dluhu a nyní je jednou z největších na světě.Existuje mnoho řešení, která byla navržena pro snížení německého dluhu, ale většina z nich vyžaduje politickou vůli a je nepravděpodobné, že budou v blízké budoucnosti realizována.

Jedním z navržených řešení je, aby Německo přijalo politiku více zaměřenou na úsporná opatření.To by znamenalo snížení vládních výdajů, zvýšení daní nebo obojí.Toto řešení je však u mnoha Němců nepopulární a vzhledem k současné ekonomické situaci země nemusí být proveditelné.

Dalším řešením je, že Německo rozprodá část svých aktiv.To by mohlo zahrnovat privatizaci státních podniků nebo prodej pozemků a jiných cenných aktiv.Toto řešení by však vyžadovalo i politickou vůli a vzhledem k současné ekonomické situaci Německa nemusí být proveditelné.

Celkově zůstává snížení německého dluhu obtížným úkolem; existuje však několik možných řešení, která je třeba prozkoumat, pokud chce země dlouhodobě zlepšit svou finanční stabilitu.

Jak by snížení německého dluhu ovlivnilo ekonomiku?

Snížení dluhu v Německu by mělo pozitivní dopad na ekonomiku zvýšením investic a vytvářením pracovních míst.Poměr dluhu země k HDP je v současnosti na historickém maximu přes 100 %, takže jakékoli snížení by bylo vítáno.Snížení německého dluhu by navíc pomohlo zvýšit důvěru investorů a stimulovat hospodářský růst.To by mohlo vést ke zvýšení mezd a spotřebitelských výdajů, což by zase podpořilo celkovou ekonomiku země.Celkově by snížení německého dluhu bylo pro zemi a její občany pozitivním krokem.

Pomohlo by snížení německých výpůjčních nákladů snížit úroveň německého dluhu?

Dluh v Německu roky roste a nyní dosahuje více než 100 % HDP.Pokud by se náklady na půjčky snížily, mohlo by to pomoci snížit úroveň německého dluhu.Existuje však řada faktorů, které by bylo třeba zvážit, než by k takové změně mohlo dojít.Pokud by například ekonomika výrazně oslabila, pak by snížení výpůjčních nákladů nemuselo mít velký dopad na úroveň dluhu.Jakékoli snížení výpůjčních nákladů by se navíc pravděpodobně týkalo pouze vládního dluhu – dluh soukromého sektoru by byl v porovnání s ostatními zeměmi stále vysoký.A konečně, i kdyby se výpůjční náklady výrazně snížily, je možné, že by si Němci jednoduše půjčili více peněz ze zahraničí, než aby použili úspory na splacení svých vlastních dluhů.Stručně řečeno, i když snížení německých výpůjčních nákladů může pomoci v průběhu času poněkud snížit úroveň německého dluhu, existuje mnoho proměnných, které je třeba vzít v úvahu, než k takové změně dojde.

Existují nějaká rizika spojená s příliš rychlým snižováním německého dluhu?13?

S příliš rychlým snižováním německého dluhu je spojeno několik rizik.První je, že by to mohlo vést k finanční krizi v Německu, protože věřitelé země mohou požadovat vyšší úroky ze svých půjček.Dalším rizikem je, že německá ekonomika nemusí být schopna unést tak vysoké úrovně dluhu a země by mohla své dluhy nesplácet.A konečně, příliš rychlé snížení úrovně německého dluhu by mohlo poškodit vztahy mezi Berlínem a jeho evropskými partnery, kteří mohou tento krok považovat za důkaz ekonomické slabosti Německa. Celkově vzato existují určitá rizika spojená s příliš rychlým snižováním úrovně německého dluhu, ale celkově se zdá, že je to dobrý nápad, pokud je to možné.