Πρέπει να δώσω τα ιατρικά μου αρχεία σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής;

tempo di emissione: 2022-07-21

Navigazione veloce

Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής.Τα οφέλη από την αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων περιλαμβάνουν:

-Μείωση των πιθανοτήτων άρνησης ασφάλισης ζωής ή απαίτησης

-Παροχή ψυχικής ηρεμίας γνωρίζοντας ότι εσείς και η οικογένειά σας καλύπτεστε σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας

-Εξάλειψη της ανάγκης για πολλαπλούς ιατρικούς ελέγχους κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Τα μειονεκτήματα της αποδέσμευσης των ιατρικών σας αρχείων σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής περιλαμβάνουν:

-Πιθανή αμηχανία εάν διαρρεύσουν πληροφορίες (π.χ. εάν έχετε μια πάθηση που δεν είναι κοινώς γνωστή)

- Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία από οποιονδήποτε το θέλει, συμπεριλαμβανομένων αδίστακτων ατόμων ή τρίτων με κακόβουλη πρόθεση

Τελικά, είναι σημαντικό να σταθμίσετε όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα προτού αποφασίσετε εάν θα εκδώσετε ή όχι τα ιατρικά σας αρχεία σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής.

Ποια είναι τα οφέλη της αποδέσμευσης των ιατρικών μου αρχείων σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής;

Υπάρχουν μερικά οφέλη από την αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής.Πρώτον, μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε χαμηλότερο ποσοστό ασφάλισης ζωής.Δεύτερον, μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε περισσότερα χρήματα από το συμβόλαιό σας εάν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε ποτέ.Τρίτον, μπορεί να βοηθήσει την ασφαλιστική εταιρεία ζωής να επαληθεύσει την κατάσταση της υγείας σας σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.Τέλος, η αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων μπορεί επίσης να προστατεύσει το απόρρητό σας.Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής.Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι έχουν τις σωστές πληροφορίες για εσάς και την υγεία σας.Δεύτερον, φροντίστε να συζητήσετε τυχόν πιθανούς κινδύνους μαζί τους πριν δημοσιεύσετε τα αρχεία.Και τέλος, να θυμάστε πάντα ότι διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο του τι κυκλοφορεί και πώς χρησιμοποιείται από την ασφαλιστική εταιρεία ζωής».

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από την αποδέσμευση των ιατρικών φακέλων κάποιου σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής προκειμένου να αποκτήσει χαμηλότερο επιτόκιο ή να λάβει περισσότερα χρήματα εάν χρειαστούν για σκοπούς κάλυψης (π.χ. ως μέρος ενός διακανονισμού περιουσίας). Επιπλέον, η κατοχή τέτοιας τεκμηρίωσης μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε περίπτωση που υπάρξει ένα ατυχές γεγονός που καθιστά αναγκαία τη χρήση της πολιτικής - όπως η επαλήθευση της τρέχουσας κατάστασης της υγείας κάποιου μετά από ατύχημα ή ασθένεια - ή εάν προκύψουν ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητά του για κάλυψη βάσει προ υπάρχουσες συνθήκες (υποθέτοντας ότι αυτές οι συνθήκες έχουν γνωστοποιηθεί). Τέλος και σημαντικό, δεδομένης της σημερινής αυξημένης ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. ενώ η απελευθέρωση παραμένει τελικά στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ατόμου*, υπάρχουν βήματα που μπορεί κανείς να κάνει τόσο προληπτικά όσο και αντιδραστικά, τα οποία ελπίζουμε ότι θα μετριάσουν τυχόν αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά (δηλαδή, επιλέγοντας ποιος έχει πρόσβαση στα έγγραφά του/πότε/πώς». εκ νέου κοινή χρήση κλπ.).

*Παρακαλώ σημειώστε: ανεξάρτητα από οτιδήποτε προαναφέρθηκε σχετικά με αυτό, οι ασφαλιστές Ζωής επιδιώκουν πάντα ορισμένους τύπους «δημόσιας γνωστοποίησης» - συμπεριλαμβανομένων όπου ενδείκνυται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - ατόμων εντός των αντίστοιχων τμημάτων της αγοράς τους, ώστε να αξιολογούν καλύτερα το προφίλ κινδύνου τους, π.χ. σε σχέση με την αναδοχή νέα προϊόντα / γραμμές / πολιτικές.)

Όταν εξετάζετε εάν θα ελευθερώσετε ή όχι τα ιατρικά αρχεία κάποιου για εξέταση από έναν ασφαλιστή ζωής, πρέπει να σταθμίσετε διάφορους παράγοντες:

Το πρώτο ζήτημα είναι εάν η αποκάλυψη συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την υγεία κάποιου θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα ποσοστά για μελλοντικές πολιτικές, εάν χρειαστεί. Αυτό εξαρτάται συνήθως από συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε μεμονωμένη περίπτωση, αλλά γενικά οι περισσότεροι μεταφορείς θα λάβουν υπόψη διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία κατά την έκδοση του συμβολαίου και η συνολική φυσική κατάσταση κατά την εξέταση της αίτησης κ.λπ.

Ένας άλλος παράγοντας που λαμβάνεται συχνά υπόψη είναι εάν έχουν αποκαλυφθεί ή όχι προϋπάρχουσες συνθήκες. και πάλι αυτό θα ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του φορέα, αλλά γενικά οι μεταφορείς θα εκδίδουν πολιτικές μόνο εάν δεν υπάρχουν σοβαρές ασθένειες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε δαπανηρές αξιώσεις θεραπείας κ.λπ.

Τέλος – και ίσως το πιο σημαντικό – οι πιθανοί ενάγοντες πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται είτε στην προσκόμιση εγγράφων που σχετίζονται με αυτά (π.χ. γιατροί) είτε στην αναθεώρηση (π.χ. το προσωπικό του μεταφορέα) γνωρίζουν πριν λάβουν την απόφαση με κάθε τρόπο, καθώς η ακατάλληλη επικοινωνία εδώ μπορεί να οδηγήσει άμεσα πίσω σε πιθανό νομικό κίνδυνο στην πορεία.

Είναι αυτονόητο, ωστόσο, ότι η τελική αρχή λήψης αποφάσεων ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο τον ενάγοντα, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να πει κάποιος άλλος!:)"

Τα οφέλη που σχετίζονται με την απελευθέρωση των ιατρικών αρχείων κάποιου περιλαμβάνουν τη λήψη χαμηλότερων χρεώσεων για μελλοντικά συμβόλαια, εάν χρειαστεί, λόγω παραγόντων όπως η ηλικία κατά την έκδοση του συμβολαίου και η συνολική φυσική κατάσταση κατά την εξέταση της αίτησης. Η επιπρόσθετη επαλήθευση της καταλληλότητας για κάλυψη με βάση προϋπάρχουσες συνθήκες μπορεί επίσης να υποβοηθηθεί από τη γνωστοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ασθένειες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αξιώσεις θεραπείας.

Υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την αποδέσμευση των ιατρικών μου αρχείων σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής;

Υπάρχουν ορισμένοι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής.Για παράδειγμα, εάν οι πληροφορίες στα ιατρικά σας αρχεία είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, η ασφαλιστική εταιρεία ζωής μπορεί να μην είναι σε θέση να σας παράσχει ένα δίκαιο και ακριβές συμβόλαιο.Επιπλέον, εάν έχετε οποιεσδήποτε συνθήκες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία σας ή την ικανότητά σας να ζήσετε μια μακρά και υγιή ζωή, η αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις από τους ασφαλιστές.Εάν δεν είστε σίγουροι για το εάν η αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων είναι η σωστή απόφαση για εσάς, μιλήστε με έναν έμπειρο νομικό επαγγελματία.

Πώς θα επηρεάσει την κάλυψή μου η αποδέσμευση των ιατρικών μου αρχείων σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής;

Δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς η απόφαση για την αποδέσμευση ή όχι του ιατρικού σας φακέλου σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής θα ποικίλλει ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις.Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η αποδέσμευση των ιατρικών αρχείων σας σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει την κάλυψή σας και να αυξήσει τα ασφάλιστρά σας.

Μερικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο η αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων θα επηρεάσει την κάλυψή σας περιλαμβάνουν:

-Το είδος του συμβολαίου που έχετε με την ασφαλιστική εταιρεία ζωής

-Η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του ατόμου που υποβάλλει αίτηση κάλυψης

-Είτε έχετε προϋπάρχουσες συνθήκες είτε όχι

-Η σοβαρότητα τυχόν τραυματισμών ή ασθενειών που τεκμηριώνονται στα ιατρικά σας αρχεία.

Σε γενικές γραμμές, εάν έχετε καλή σχέση με την εταιρεία ασφάλισης ζωής και δεν υπάρχουν σημαντικές κόκκινες σημαίες στο ιατρικό σας ιστορικό, μπορεί να είναι πρόθυμοι να δεχτούν αυτά τα έγγραφα χωρίς πρόβλημα.Ωστόσο, εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την εγκυρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών σας, ενδέχεται να αρνηθούν να σας παράσχουν κάλυψη βάσει αυτών των ανησυχιών.Τελικά, είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν έμπειρο επαγγελματία υγείας προτού λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των ιατρικών σας αρχείων.Μπορούν να σας βοηθήσουν να σταθμίσετε όλους τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.

Η αποδέσμευση των ιατρικών μου αρχείων σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής θα βελτιώσει τις πιθανότητές μου να λάβω έγκριση για κάλυψη;

Δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς η απόφαση για το αν θα αποδεσμεύσετε ή όχι τα ιατρικά σας αρχεία σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής θα ποικίλλει ανάλογα με την ατομική σας κατάσταση.Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις πιθανότητές σας να εγκριθείτε για κάλυψη από μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής, εάν έχετε προϋπάρχουσες συνθήκες που μπορεί να καλύπτονται από το συμβόλαιο.Επιπλέον, εάν έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή υποβληθείτε σε θεραπεία στο παρελθόν που θα μπορούσε να επηρεάσει την κατάσταση της υγείας σας στο μέλλον, ίσως είναι συνετό να αποκαλύψετε αυτές τις πληροφορίες σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί αποκλεισμοί από την κάλυψη.Σε τελική ανάλυση, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο σύμβουλο ασφάλισης ζωής προτού λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των ιατρικών σας αρχείων.

Υπάρχει κάτι που πρέπει να λάβω υπόψη μου προτού δώσω τα ιατρικά μου αρχεία σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής;

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν αποδώσετε τα ιατρικά σας αρχεία σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής.Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία είναι αξιόπιστη και έχει καλό ιστορικό χειρισμού ευαίσθητων πληροφοριών.Δεύτερον, φροντίστε να λάβετε γραπτή συγκατάθεση από οποιονδήποτε ασθενή μπορεί να επηρεαστεί από την απελευθέρωση.Τέλος, να γνωρίζετε ότι η αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα ασφάλιστρα ή άλλες οικονομικές κυρώσεις από την ασφαλιστική εταιρεία ζωής.Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν θα δημοσιεύσετε ή όχι τα ιατρικά σας αρχεία, μιλήστε με έναν δικηγόρο ή άλλη αξιόπιστη πηγή για συμβουλές.

Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι τα ιατρικά μου αρχεία θα είναι ασφαλή αν τα δώσω σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής;

Όταν αποστέλλετε τα ιατρικά σας αρχεία σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής, είναι σημαντικό να είστε σίγουροι ότι είναι ασφαλείς.Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία σας θα είναι ασφαλή:

  1. Δημιουργήστε αντίγραφα των αρχείων και φυλάξτε τα σε ασφαλή τοποθεσία.
  2. Ζητήστε από την ασφαλιστική εταιρεία ζωής να διατηρήσει τα αρχεία εμπιστευτικά.
  3. Ελέγξτε προσεκτικά τη σύμβαση πριν δημοσιεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία.Εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σχετικά με το τι μπορεί να κυκλοφορήσει, φροντίστε να τους συμπεριλάβετε στη συμφωνία σας.
  4. Να είστε ενήμεροι για πιθανές παραβιάσεις του HIPAA εάν εκδώσετε τα ιατρικά σας αρχεία χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή τον ασφαλιστή.Εάν πιστεύετε ότι κάποιος έχει παραβιάσει το HIPAA, επικοινωνήστε αμέσως με τις αρχές επιβολής του νόμου ή έναν δικηγόρο.

Τι θα συμβεί εάν δεν δώσω τα ιατρικά μου αρχεία σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής;

Εάν δεν κοινοποιήσετε τα ιατρικά σας αρχεία σε μια εταιρεία ασφάλισης ζωής, η εταιρεία ενδέχεται να μπορέσει να μάθει για το ιστορικό της υγείας σας με άλλα μέσα.Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα ασφάλιστρα ή/και σε άρνηση κάλυψης.Επιπλέον, εάν επρόκειτο να συμβεί ατύχημα ή ασθένεια ενώ καλύπτεστε από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, η εταιρεία ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ιατρικά σας αρχεία ως απόδειξη ότι φταίτε εσείς.Εάν συμβεί αυτό, ίσως χρειαστεί να επιστρέψετε τα χρήματα που λάβατε από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Μπορώ να αλλάξω γνώμη αφού κοινοποιήσω τα ιατρικά μου αρχεία σε μια Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής;

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν απελευθερώσετε τα ιατρικά σας αρχεία σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής.

Πρώτον, είναι σημαντικό να σταθμίσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κυκλοφορίας των δίσκων σας.Τα πλεονεκτήματα της αποδέσμευσης των αρχείων σας μπορεί να περιλαμβάνουν τη μείωση των πιθανοτήτων άρνησης συμβολαίου ή λήψης χαμηλότερου ασφάλιστρου, καθώς και την αύξηση των πιθανοτήτων να λάβετε χρήματα σε περίπτωση ατυχήματος ή θανάτου.Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την κυκλοφορία των αρχείων σας.Για παράδειγμα, εάν κάποιος άλλος αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο σας και μάθει εμπιστευτικές πληροφορίες για εσάς ή τα μέλη της οικογένειάς σας, αυτό θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη σας ή να οδηγήσει σε κλοπή ταυτότητας.Είναι επίσης πιθανό κάποιος που μαθαίνει για το ιατρικό ιστορικό σας να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εναντίον σας σε μια αγωγή.

Δεύτερον, είναι σημαντικό να αποφασίσετε αν θέλετε να δημοσιεύσετε όλα ή μόνο μερικά από τα ιατρικά σας αρχεία.Εάν δημοσιεύσετε μόνο μέρος του αρχείου σας, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι ακριβείς και δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες που παραβιάζουν τους νόμους περί απορρήτου.

Τέλος, να γνωρίζετε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής μπορούν να ζητήσουν πρόσθετη τεκμηρίωση από εσάς εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με το γιατί υποβάλατε αίτηση για ένα συμβόλαιο ή πόση κάλυψη χρειάζεστε.Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να περιλαμβάνει επιστολές από γιατρούς που επιβεβαιώνουν τις καταστάσεις που αναφέρονται στο αρχείο σας, αντίγραφα νοσοκομειακών λογαριασμών και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με το ιστορικό υγειονομικής περίθαλψης σας.Επομένως, να είστε προετοιμασμένοι να παρέχετε όποια τεκμηρίωση ζητηθεί, προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή τιμή κάλυψης.

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω εάν έχω ερωτήσεις σχετικά με την αποδέσμευση των ιατρικών μου αρχείων στην Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής;

Εάν σκέφτεστε να εκδώσετε τα ιατρικά σας αρχεία σε μια ασφαλιστική εταιρεία ζωής, υπάρχουν μερικά άτομα με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσετε.Ο πρώτος είναι ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που δημιούργησε τα αρχεία.Μπορεί να έχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται.

Το δεύτερο άτομο με το οποίο πρέπει να επικοινωνήσετε είναι η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία ζωής.Θα μπορούν να σας πουν τι χρειάζονται από τα αρχεία για να διεκπεραιώσουν μια αξίωση.Τέλος, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την αποδέσμευση των ιατρικών σας αρχείων στην Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στον [τηλέφωνο].