Co to jest kredyt retencyjny dla pracowników?

czas wydawania: 2022-05-11

Kredyt retencyjny dla pracowników to rodzaj zachęty oferowanej pracownikom w celu utrzymania ich w firmie przez dłuższy czas.Kredyt może być stosowany jako forma podwyżki wynagrodzenia, może również obejmować świadczenia, takie jak płatny urlop lub zwolnienie chorobowe. Kredyty na zatrzymanie są zazwyczaj przyznawane pracownikom, którzy pozostali w firmie przez co najmniej rok.Aby zakwalifikować się do kredytu, pracownik musi spełnić określone wymagania, w tym mieć pozytywną historię obecności i być aktywnie zaangażowanym w swoje obowiązki zawodowe. Cel kredytu zatrzymanego pracownika jest dwojaki: po pierwsze, pomaga firmom zatrzymać najlepsze talenty; a po drugie, zachęca pracowników do dalszego zaangażowania w swoją pracę, zapewniając im zachęty finansowe.Prawidłowo wdrożone kredyty retencyjne mogą pomóc firmom osiągnąć zarówno cele krótko-, jak i długoterminowe. Rozważając, czy oferować kredyty retencyjne pracowników, firmy powinny wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym: 1) koszt utrzymania wykwalifikowanych pracowników2) długość czasu potrzebnego na uzyskanie kredytu3) prawdopodobieństwo odejścia pracownika4) wpływ na morale5) potencjalne skutki podatkowe Ogólnie rzecz biorąc, oferowanie kredytów zatrzymanych jest dobrym sposobem na przyciągnięcie i zatrzymanie utalentowanych pracowników przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaźnika rotacji.Firmy powinny jednak mieć świadomość, że oferowanie zbyt wielu premii lub innych form rekompensaty może mieć niezamierzone konsekwencje (takie jak wywołanie urazy wśród pracowników). Ostatecznie ustalenie, czy oferować kredyty za utrzymanie pracowników, zależy od wielu różnych czynników specyficznych dla każdej organizacji”. Czym jest kredyt za utrzymanie pracowników?„zawiera przydatne informacje na ten temat, w tym definicje i wyjaśnienia, do czego te kredyty są wykorzystywane w organizacjach. Zawiera również pomocne wskazówki, jak najlepiej wykorzystać te zachęty, aby najskuteczniej zatrzymywać cenionych pracowników”. Czym jest kredyt za utrzymanie pracowników ?napisała Lauren Sussman z magazynu Forbes.

Jak mogę otrzymać kredyt retencyjny dla pracowników?

Kredyt za utrzymanie pracowników to termin używany w świecie biznesu do opisania korzyści, jakie organizacja może uzyskać dzięki zatrzymaniu swoich pracowników.Aby kwalifikować się do otrzymania kredytu retencji pracowników, organizacja musi wykazać, że podjęła określone działania, aby powstrzymać swoich pracowników przed odejściem.Działania te mogą obejmować oferowanie konkurencyjnych wynagrodzeń i świadczeń, tworzenie pozytywnego środowiska pracy oraz zapewnianie szkoleń i możliwości rozwoju.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, czy organizacja będzie mogła otrzymać kredyt retencyjny dla pracowników.Niektóre z tych czynników to branża, w której działa firma, wielkość firmy oraz poziom doświadczenia pracowników.Ważne jest, aby firmy zrozumiały, czy kwalifikują się do otrzymania kredytu retencyjnego dla pracowników, aby zmaksymalizować swoje szanse na jego otrzymanie.

Komu przysługuje kredyt retencyjny dla pracowników?

Ulga na zatrzymanie pracowników to ulga podatkowa dostępna dla pracodawców, którzy zatrzymują pracowników przez co najmniej dziewięćdziesiąt dni po zakończeniu roku kalendarzowego.Aby się kwalifikować, pracownik musi być zatrudniony przez pracodawcę przez co najmniej sześć miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym i spełniać pewne inne wymagania.Kredyt jest oparty na procentach zarobków pracownika zarobionych w tym okresie.

Maksymalna kwota kredytu retencji pracowników, o którą można się ubiegać w ciągu jednego roku, wynosi 4000 USD na pracownika.IRS ogłosił, że nie będzie już zezwalać pracodawcom na ubieganie się o ten kredyt dla pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2017 r.Zamiast tego, pracownicy ci będą traktowani jak nowo zatrudnieni i nie będą kwalifikować się do żadnych ulg podatkowych związanych z ich zatrudnieniem, dopóki nie będą pracować w firmie przez dwanaście miesięcy.

Aby kwalifikować się do kredytu retencyjnego dla pracowników, pracodawca musi:

-Zaangażuj się w kwalifikującą się działalność gospodarczą

-Prowadź ewidencję dokumentującą spełnienie tych wymagań

-Prześlij formularz 8850 (kredyt za utrzymanie pracowników) wraz z obowiązującymi podatkami podczas rozliczania rocznego podatku dochodowego

Wymagania kwalifikacyjne: -Bądź zaangażowany w kwalifikującą się działalność gospodarczą

- Czy zatrudnione osoby pracowały co najmniej 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy przed datą (datami) zatrudnienia lub ostatnim dniem pracy, jeśli później niż 12 miesięcy temu; Musi również spełniać test Zarobione zarobki i inne kryteria kwalifikacyjne wymienione poniżej

Test zarobionych zarobków: Aby otrzymać zasiłek, osoba musi zarabiać od pracodawcy przez cały okres kwalifikacyjny.Obejmuje to zarówno regularne wypłaty, jak i wszelkie premie lub prowizje wypłacane w tym okresie.Nie ma znaczenia, ile czasu spędza się na pracy; wszystkie przepracowane godziny są wliczane do kwalifikowalności.Jeśli dana osoba pracuje w niepełnym wymiarze godzin, ale nadal spełnia wszystkie inne wymagania kwalifikacyjne, jej pełne wynagrodzenie zostanie uwzględnione na poczet wynagrodzenia uzyskanego w ramach testu, nawet jeśli przepracuje tylko ułamek swojej całkowitej liczby godzin w trakcie okresu kwalifikacyjnego.

Inne kryteria kwalifikacyjne: Oprócz spełnienia wymagań dotyczących wynagrodzenia, osoba musi również spełniać określone wymagania dotyczące miejsca zamieszkania i obywatelstwa, a także przedstawić dowód tożsamości i numer ubezpieczenia społecznego (jeśli jest wymagany). Ponadto, jeśli zatrudniasz pracowników tymczasowych lub niezależnych wykonawców zamiast pracowników pełnoetatowych, pracownicy ci muszą również spełniać wszystkie wymienione powyżej kryteria kwalifikujące do wynagrodzenia, ale nie mogą również ubiegać się o świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia podczas pracy na podstawie umowy za pośrednictwem Twojej firmy. Pracownicy tymczasowi nie muszą tego robić. przedstawić dowód tożsamości lub numer ubezpieczenia społecznego, ale należy skontaktować się bezpośrednio z działem płac w sprawie metod płatności i terminów zgłaszania. Wreszcie, możesz ubiegać się tylko o jeden kredyt za zatrzymanie pracownika na pracownika w ciągu każdego roku kalendarzowego, niezależnie od liczby stanowisk, które piastują w Twojej firmie. Uwaga: jeśli połączysz wiele firm w jeden podmiot, aby skorzystać z tej ulgi podatkowej (np. połączenie dwóch oddzielnych firm w jedną), każda firma działa jako osobny podmiot do celów podatkowych, o ile nie zachodzi nakładanie się pomiędzy pracownikami z różnych firm. Pracownicy zatrudnieni po 31 grudnia 2017 nie kwalifikują się w celu uzyskania tego świadczenia mogą jednak nadal kwalifikować się do innych kredytów pracowniczych, takich jak Advanced Premium Tax Credits, które mogą zrekompensować niektóre lub wszystkie niezapłacone podatki federalne należne w ich imieniu. . .

Kiedy utworzono kredyt retencyjny dla pracowników?

Kredyt pracowniczy został utworzony w 1986 r. w ramach ustawy o reformie podatkowej z 198 . r

liczba i rodzaj nowych pracowników zatrudnionych w roku 1;

liczbę i rodzaj zwolnień lub redukcji obowiązujących w trakcie 1. roku;

czy w 1. roku zostały wypłacone jakiekolwiek odprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy; oraz

wszelkie zmiany własności lub kontroli, które nastąpiły w ciągu roku

  1. Jaki jest cel kredytu retencyjnego pracownika?Celem kredytu retencyjnego dla pracowników jest zachęcenie pracodawców do zatrzymania pracowników poprzez zapewnienie zachęty podatkowej dla firm, które zatrzymują wysoki procent swoich pracowników. Jak działa kredyt retencyjny dla pracowników?Kredyt zatrzymania pracownika działa w następujący sposób: Jeśli pracodawca zatrzymuje co najmniej 50% swoich pełnoetatowych pracowników z roku na rok, może ubiegać się o odliczenie od podatku za ten rok.Odliczenie to jest równe 2000 USD na każdego zatrzymanego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Na przykład, jeśli pracodawca zatrudnia 100 pracowników w pełnym wymiarze godzin i zatrzymuje 50% lub więcej tych pracowników z roku na rok, może ubiegać się o odliczenie 2000 USD za ten rok .Jakie są czynniki, które mogą wpłynąć na zdolność pracodawcy do ubiegania się o kredyt retencyjny pracownika?Niektóre czynniki, które mogą wpłynąć na zdolność pracodawcy do ubiegania się o kredyt retencyjny dla pracowników obejmują: warunki ekonomiczne w czasie Roku 1;
  2. Czy przy naliczaniu podatków za dany rok pracodawca może korzystać zarówno ze zwykłej stawki podatku dochodowego, jak i z ulgi pracowniczej?Nie, przy obliczaniu podatków pracodawcy za dany rok można zastosować tylko jedną stawkę – albo stałą stawkę podatku dochodowego, albo stawkę kredytu za utrzymanie pracowników. Kredyty zatrzymane dla pracowników z roku na rok?Tak -pracodawca może przenosić niewykorzystane kredyty na wybory na kolejne lata, o ile pozostają niewykorzystane i nie zostaną przyznane w poprzednim roku.Yes -youcanclaimyouroriginalEmployeeRetentionCreditevenifyouterminateyouremploymentbeforeyearendprovidedthattherewasaterminationoccurredbeforeDecember31stoftheprevious calendar year.(AnexamplewouldbeifyouwereemployedonJanuary1st2018andyouwereterminatedonDecember30th2018youcouldstillclaim youroriginalEmployeeRetentionCreditbecausetherewasaconversationbetweenyearthesame.)What happens if I am no longer in business after claiming my original Employee Retence Credit?Jeśli nie prowadzisz już działalności po złożeniu wniosku o pierwotny zasiłek dla pracowników, ale zakończyłeś zatrudnienie przed 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, nadal możesz złożyć formularz 941 (doroczny federalny zeznanie podatkowe pracodawcy) w stanowej agencji ubezpieczeń na wypadek bezrobocia i zgłaszać wszelkie zarobki, które zarobiłeś do tej daty, tak jakbyś kontynuował pracę do 31 grudnia, mimo że nie byłeś już zatrudniony w tej firmie. Czy istnieje jakikolwiek limit co do tego, ile pieniędzy mogę zarobić i nadal kwalifikuje się do ulgi podatkowej każdego roku ?Nie ma ograniczeń co do tego, ile pieniędzy możesz zarobić i nadal kwalifikować się do ulgi podatkowej każdego roku, pod warunkiem jednak, że wszyscy pracownicy etatowi, którzy pozostają w Twojej firmie przez każdy rok podatkowy, spełniają którekolwiek z kryteriów opisanych powyżej (tj. muszą być zatrudnieni przez Twoją firmę w dniu 1 stycznia lub musiały zostać zwolnione bez podania przyczyny w ciągu 12 miesięcy przed 1 stycznia).

Jak długo trwa kredyt retencyjny dla pracowników?

Kredyt retencyjny dla pracowników to korzyść, którą firmy mogą zaoferować swoim pracownikom, aby powstrzymać ich przed odejściem.Kredyt trwa trzy lata i może być wykorzystany do obniżenia kwoty podatków płaconych przez pracownika.

Kredyt opiera się na tym, jak długo pracownik jest w firmie.Jeśli pracownik odejdzie w ciągu pierwszych dwóch lat, firma otrzymuje tylko 50% obniżki należnych podatków.Po dwóch latach firma uzyskuje 75% obniżki należnych podatków, a po trzech latach 100% obniżki należnych podatków.

Ta korzyść ma pewne ograniczenia.Po pierwsze, nie może być wykorzystany do obniżenia podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenie społeczne.Po drugie, nie można jej użyć, jeśli pracownik został zwolniony lub zrezygnował bez uzasadnionego powodu.Wreszcie, dotyczy tylko pracowników, którzy w momencie odejścia z pracy przepracowali co najmniej sześć miesięcy.

Jakie wydatki kwalifikują się do kredytu retencyjnego pracownika?

Ulga za utrzymanie pracowników to ulga podatkowa, o którą firmy mogą ubiegać się z tytułu wydatków poniesionych w celu utrzymania pracowników.Wydatki kwalifikujące się do kredytu obejmują pensje, pensje i inne odszkodowania wypłacane pracownikom, a także świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i plany emerytalne. Maksymalna kwota kredytu zatrzymanego dla pracowników, o którą może ubiegać się pracodawca w dowolnym roku, wynosi 2000 USD na pracownika .Jednak całkowita kwota kredytów, o które pracodawca może ubiegać się w danym roku, nie może przekroczyć 10 000 USD. Kredyt zatrzymany pracowników jest dostępny tylko dla firm zatrudniających 50 lub więcej pracowników, którzy byli zatrudnieni przez co najmniej jeden pełny rok kalendarzowy przed końcem podatku rok, w którym wydatek został poniesiony. Aby kwalifikować się do kredytu retencyjnego pracownika, wydatek musi być bezpośrednio związany z zatrzymaniem pracowników przed odejściem z pracy.Przykłady kwalifikujących się wydatków obejmują: wypłatę premii lub podwyżek wynagrodzeń specjalnie zaprojektowanych w celu utrzymania pracowników; zapewnianie szkoleń w miejscu pracy; oferowanie elastycznych godzin pracy; i zapewnienie pomocy w relokacji. Nie ma ograniczeń co do rodzaju działalności, która może ubiegać się o kredyt retencyjny dla pracowników.Jednak większość firm ubiegających się o to odliczenie to małe firmy (zatrudniające mniej niż 500 pracowników). Większość firm ubiegających się o to odliczenie musi każdego roku składać formularz 1040 Schedule C z podatkami dochodowymi.Istnieją jednak pewne wyjątki: kościoły i wykwalifikowane organizacje charytatywne mogą w ogóle nie musieć składać deklaracji; osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które używają numeru EIN jednoosobowej działalności gospodarczej, nie muszą składać zeznania, jeśli ich dochód brutto nie przekracza 100 000 USD (200 000 USD, jeśli składają dokumenty w związku małżeńskim); a niektóre korporacje rolnicze mogą nie być zmuszone do składania zeznań, jeśli ich dochód brutto nie przekracza 50 milionów dolarów (75 milionów dolarów w przypadku wspólnego małżeństwa). Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak ubiegać się o odliczenie od podatku, odwiedź witrynę IRS . Szczegółowe instrukcje można również znaleźć w formularzu 1040, harmonogram C . W przypadku konkretnych pytań dotyczących ubiegania się o to odliczenie lub sporządzania zeznań podatkowych , skontaktuj się ze swoim księgowym lub osobą przygotowującą podatki”.Jakie wydatki kwalifikują się do uzyskania kredytu zatrzymanego pracownika?""Ile może żądać pracodawca w dowolnym roku z tytułu kredytu zatrzymanego pracownika?„Jakie są wyjątki przy składaniu deklaracji, jeśli pracodawca żąda kredytu zatrzymanego pracownika?„Czy kościoły i uprawnione organizacje charytatywne mogą ubiegać się o kredyt retencji pracowników?„Czy osoby samozatrudnione, które używają numeru EIN wyłącznego właściciela, są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego, jeśli ich dochód brutto nie przekracza 100 tysięcy dolarów lub więcej rocznie?„Czy firmy rolnicze są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego, jeśli ich dochód brutto nie przekracza 50 milionów dolarów rocznie?"

Zdolność organizacji do utrzymania siły roboczej ma kluczowe znaczenie — pomaga zapewnić płynny przebieg operacji przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów w czasie.Dlatego wiele firm podejmuje działania, takie jak oferowanie hojnych pakietów płac i kompleksowych pakietów świadczeń, aby utrzymać utalentowanych pracowników przez długi czas.

Jednym ze sposobów, w jaki firmy te zmniejszają koszty związane z rekrutacją nowych talentów, jest tzw. „kredyt za utrzymanie pracowników” – federalna ulga podatkowa, która pozwala im wydać do 2 tys. dolarów na pracownika rocznie w wydatkach kwalifikowanych!Dzieli się to na takie elementy, jak pensje i pensje (do 100% regularnego wynagrodzenia), składki/ubezpieczenie zdrowotne (do 50%), składki emerytalne (do 6% wynagrodzenia podstawowego) itp., o ile te koszty zostały poniesione w ciągu 1 roku przed zatrudnieniem/zwolnieniem/zwolnieniem obecnych pracowników w 2017 roku!

Podsumowując – upewnij się, że korzystasz ze wszystkich możliwych odliczeń podczas planowania inicjatyw płacowych i kadrowych – w tym, ale na pewno NIE tylko: 401 tys. funduszy dopasowanych i opcji na akcje firmy!To będzie długa droga do zwiększenia morale (i zmniejszenia rotacji!) wśród twojego zespołu...

Czy osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą ubiegać się o kredyt retencyjny dla pracowników?

Ulga dla pracowników to ulga podatkowa dostępna dla osób prowadzących działalność na własny rachunek.Kredyt opiera się na liczbie lat, przez które pracownik pozostaje w firmie po odejściu z pracy.Kredyt może wynosić nawet 50% wynagrodzenia pracownika, maksymalnie do 6 000 USD rocznie.Aby ubiegać się o kredyt, należy najpierw obliczyć dochód podlegający opodatkowaniu, a następnie odjąć kwalifikujące się wydatki.Kwalifikujące się wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem pracowników (takie jak pensje i świadczenia), szkolenie nowych pracowników oraz rozwijanie lub zwiększanie wydajności pracowników.Możesz również mieć możliwość odliczenia niektórych składek, które wpłacasz na plany emerytalne swoich pracowników.Jeśli kwalifikujesz się do kredytu retencyjnego pracownika, powinieneś złożyć formularz 1040 Schedule C wraz z innymi zeznaniami podatkowymi.Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę IRS lub porozmawiaj z doradcą podatkowym.

Czy pracodawcy są zobowiązani do informowania pracowników o dostępności kredytu retencyjnego dla pracowników?

Pracodawcy nie są zobowiązani do informowania pracowników o dostępności kredytu retencyjnego dla pracowników.Jeśli jednak pracodawca oferuje pracownikom kredyt retencyjny, ogólnie zaleca się, aby pracownicy byli świadomi jego istnienia i tego, jak może to wpłynąć na ich wynagrodzenie.Wysokość kredytu retencyjnego będzie zależeć od liczby lat pracy pracownika w firmie, a także od tego, czy pracownik jest uprawniony do świadczeń emerytalnych od firmy.Ogólnie rzecz biorąc, pracodawcy powinni przekazać pracownikom informacje na temat kredytu retencyjnego na piśmie i upewnić się, że wszyscy pracownicy, których może on dotyczyć, wiedzą o jego istnieniu.

Jeśli pracodawca obniży wynagrodzenie pracownika, czy nadal może ubiegać się o kredyt retencyjny dla tej osoby?

Kredyt retencyjny dla pracowników to zachęta podatkowa oferowana przez IRS firmom, które zatrzymują swoich pracowników przez co najmniej 90 dni w ciągu roku kalendarzowego.Kredyt może być wart do 4000 USD na pracownika.Aby ubiegać się o kredyt, pracodawca musi udokumentować, że obniżył wynagrodzenie pracownika, aby je zatrzymać.Jeśli pracownik został zwolniony bez podania przyczyny lub jeśli zrezygnował, pracodawca nie może ubiegać się o kredyt retencyjny.

Co się stanie, jeśli pracodawca otrzyma pożyczkę w ramach programu ochrony wypłaty, a także wystąpi o ulgę podatkową na zatrzymanie pracownika?

Jeśli pracodawca otrzyma pożyczkę w ramach programu ochrony wypłaty, a także wystąpi o ulgę podatkową z tytułu zatrzymania pracownika, nastąpią następujące zdarzenia:

Pożyczka w ramach programu ochrony wypłaty będzie traktowana jako koszt podlegający opodatkowaniu.Ulga podatkowa z tytułu zatrzymania pracownika zostanie pomniejszona o kwotę pożyczki w ramach Programu Ochrony Wypłaty.Pozostała kwota ulgi podatkowej na zatrzymanie pracowników zostanie zastosowana w celu zmniejszenia wszelkich innych podatków, które mogą być należne od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom.

Jak często pracodawca może ubiegać się o ulgę podatkową za zatrzymanie pracownika?

Ulga za utrzymanie pracownika to ulga podatkowa, o którą pracodawca może się ubiegać za każdego pracownika pełnoetatowego, który pozostaje zatrudniony u tego samego pracodawcy przez co najmniej 36 kolejnych miesięcy.Kredyt jest równy 50% wynagrodzenia pracownika wypłacanego w okresie 36 miesięcy, do maksymalnej kwoty 6000 USD na pracownika.O kredyt można ubiegać się w dowolnym roku, w którym należne są podatki.W przypadku większości pracodawców ubieganie się o ulgę podatkową z tytułu zatrzymania będzie skutkować zwrotem, a nie karą.Istnieją jednak pewne wyjątki: jeśli pracodawca nie dołożył uzasadnionych starań, aby zatrzymać pracowników lub jeśli pracownik został zwolniony za niewłaściwe postępowanie lub słabe wyniki, pracodawca może zostać ukarany karą w wysokości 100% ulgi podatkowej otrzymanej z zatrzymania tego pracownika.Ponadto niektórzy duzi pracodawcy (zatrudniający ponad 500 pracowników) mogą podlegać specjalnym przepisom, które mogą spowodować, że nie będą kwalifikować się do otrzymania ulgi podatkowej.

Czy jakieś stany oferują dodatkowe programy ochrony pracowników podobne do federalnego programu ulg podatkowych na zatrzymanie pracowników?

Ulga za utrzymanie pracowników to federalny program ulg podatkowych, który zachęca firmy do zatrzymania pracowników.Kredyt jest dostępny dla firm zatrudniających co najmniej pięćdziesięciu pracowników, którzy są w firmie od co najmniej trzech lat.Każdy pracownik zachowuje swoje uprawnienia do kredytu, niezależnie od tego, czy jest zatrudniony w pełnym, niepełnym wymiarze godzin, czy na podstawie umowy o pracę.

Niektóre stany oferują dodatkowe programy ochrony pracowników, podobne do federalnego programu ulg podatkowych na zatrzymanie pracowników.Na przykład Kalifornia oferuje świadczenie zastępujące wynagrodzenie dla pracowników zwolnionych z powodu zamknięcia firmy lub zmniejszenia zatrudnienia.Inne stany oferują zasiłki dla bezrobotnych i programy szkolenia zawodowego w ramach swoich programów ochrony pracowników.Niezależnie od tego, czy stan posiada program kredytów zatrzymywania pracowników, czy inny rodzaj programu ochrony pracowników, ważne jest, aby firmy zrozumiały korzyści i ograniczenia każdej opcji przed podjęciem decyzji o tym, jak zatrzymać swoich pracowników.

13 Czy istnieje limit całkowitej kwoty pieniędzy, którą pracodawca może otrzymać zarówno w ramach Programu Ochrony Wypłat, jak i Programu Kredytów Zatrzymania Pracownika?

Nie ma ograniczeń co do tego, ile pieniędzy pracodawca może otrzymać zarówno w ramach Programu Ochrony Wypłaty, jak i Programu Kredytu Zatrzymania Pracownika.Jednak pracodawcy mogą ubiegać się o maksymalnie 2000 USD na pracownika za każdy program kredytowy.Oznacza to, że pracodawca może ubiegać się o kredyt w wysokości 4000 USD na pracownika.