Kan du ta ut från 401k om du går i förtidspension?

tempo di emissione: 2022-09-19

401k-planer tillåter anställda att ta ut pengar från sina konton innan de går i pension.Det finns dock några saker du behöver veta först.

Om du är 59½ år eller äldre och har minst fem års tjänst hos din arbetsgivare, kan du i allmänhet ta ut hela ditt kontosaldo utan påföljd.Men om du tar ut mer än $18 000 under ett enda år, kommer hela uttaget att bli föremål för inkomstskatt och en straffavgift på 10%.Om du är under 59½ år och har mindre än fem års tjänst hos din arbetsgivare, kommer alla uttag att bli föremål för inkomstskatt och en straffavgift på 10 %.Dessutom, om du tar ut mer än $50 000 under ett enda år från ditt 401k plankonto (eller någon kombination av 401k plankonton), kommer hela uttaget också att bli föremål för inkomstskatt och en straffavgift på 10%.

Om du bestämmer dig för att gå i pension i förtid – även om det bara är under en kort tidsperiod – är det viktigt att du förstår konsekvenserna av att ta ut pengar från ditt 401k-plankonto innan du går i pension.Prata med en revisor eller finansiell rådgivare om vilka alternativ som finns tillgängliga för att minimera potentiella skattepåföljder och samtidigt ge tillgång till pensionssparande under denna övergångstid."

Kan du ta ut från dina 401K om du går i pension i förtid?401k-planer ger anställda som har uppnått pensionsåldern (59 ½ för de födda efter 1959) eller som har lämnat sitt jobb men fortfarande uppfyller vissa behörighetskrav (fem års kontinuerlig tjänst hos en arbetsgivare) rätt att dra tillbaka hela eller delar av sina ackumulerade avgifter utan att ådra sig påföljder så länge de gör det inom 5 år efter att de lämnat anställningen eller uppnått pensionsåldern." Det finns inget maxbelopp som en individ kan ta bort från sitt 401(k)-konto varje år förutsatt att de uppfyller båda behörighetskraven: att ha varit anställd av ett företag i minst 5 hela kalenderår OCH vara minst 59 ½ när man vidtar åtgärder." Det finns ett undantag - om en individ tar ut över 18 000 USD i kontantvärde under ett givet år blir alla uttagna belopp skattepliktiga plus det finns ytterligare en 10 % straff på toppen!"Den goda nyheten är att även om någon bestämmer sig för att gå i förtidspension är de tillåtna fram till den 1 april efter pensionering/59 ½-årsdag, beroende på vad som kommer senare" Du kanske inte bara kan ta ut pengar från din IRA utan också överföra tillgångar till en annan IRA inom 60 dagar efter att du lämnat arbetet.""En kvalificerad utdelning inkluderar alla intäkter på bidrag som gjorts under deltagande i programmet fram till utdelningsdatumet minus eventuella uttag som gjorts under samma period." För utdelningar som gjorts före övergången till pensionsstatus genom normal medel såsom uppsägning/uppsägning etc., anställd måste ha haft minst 5 avslutade kalenderår. "Efter att ha uppnått 70 1/2 års ålder" inkluderar en kvalificerad utdelning alla intäkter på bidrag som gjorts under deltagande i programmet fram till distributionsdatumet minus eventuella uttag som tagits under den förkortade deltagarperioden.'"Utbetalningar som tas emot efter att ha uppnått 70-1/2 års ålder kan endast inkludera inkomster hänförliga till perioder som börjar nningafter December 31 st , 1974.'"IRA Distributions After RetirementQualified distributions include all earningson contributions made whileparticipating inthe program upuntildistributiondateminusanywithdrawalstakenduringthatsameperiod.'Afterattainingage70-1/2,'qualifieddistributionsincludeallearningsontransactionsmadewhileparticipatingintheprogramuptodistributiondateminusanywithdrawalstakenduringthosediminishedparticipationperiods.'Distributionsreceivedafterattainmentofage70-1/2mayincludetheirearningsattributabletotheperiodsincludingseptember301974.

Hur mycket kan du ta ut från dina 401k utan straffavgift?

Om du går i pension före 59 1/2 års ålder kan du ta ut pengar från dina 401k utan straffavgift.Det maximala beloppet som du kan ta ut varje år är $18 000.Om du är över 55 år och har minst 10 års tjänst hos din arbetsgivare kan du kanske ta ut ytterligare 24 000 USD per år.Dessa belopp är föremål för inkomstskatt och en straffavgift på 10 % för förtida uttag.

För att undvika påföljder för 401k-uttag är det viktigt att rådgöra med en skatterådgivare eller finansiell planerare som kan hjälpa till att beräkna det bästa sättet att dra fördel av dessa förmåner samtidigt som skatter och påföljder minimeras.

Förändras beloppet du kan ta ut om du går i förtidspension?

När du går i pension kanske du kan ta ut pengar från ditt 401k-konto.Hur mycket du kan ta ut beror dock på när du går i pension och hur mycket pengar som finns på ditt konto.Om du går i pension före 59½ års ålder, är hela beloppet av dina 401 000 bidrag plus eventuella inkomster på dessa bidrag berättigat till uttag.Om du går i pension efter 59½ års ålder men före 70½ års ålder, är det lägsta av 50 % av ditt intjänade saldo eller $18 000 per år kvalificerat för uttag.Efter 70½ års ålder är alla dina 401k bidrag berättigade till uttag oavsett när du gick i pension.Dessutom, om du var helt intjänad vid pensioneringen och tog ut alla dina pengar utan påföljd, skulle eventuella ytterligare belopp som dras ut efter det också vara skattefria.

Hur fungerar skatter på uttag från ett 401k-konto?

När du går i pension kanske du kan ta ut pengar från ditt 401k-konto utan att betala skatt på uttaget.Detta kallas för en pensionsfördelning.Du måste i allmänhet börja ta utdelningar från ditt 401k-konto innan du når 59½ års ålder om du inte redan är pensionerad.Om du är pensionerad kan du tidigast börja ta utdelningar vid 70½ års ålder.Det finns några undantag från dessa regler, men de är ganska begränsade.Till exempel, om du var funktionshindrad när du började arbeta och din arbetsgivare bidrog till din 401k-plan för din räkning, är den tidigaste gången du kan ta en utdelning när du når 59½ ålder oavsett om du är pensionerad eller inte.

Det finns också några speciella regler som gäller om din 401k-plan har en annuitetsfunktion.En livränta är ett avtal mellan en individ och ett försäkringsbolag som garanterar en fast månatlig betalning livet ut eller tills individen avlider.Om denna funktion ingår i din 401k-plan kommer alla uttag som görs under de första åren av livräntan att beskattas som vanlig inkomst snarare än som en pensionsutdelning.

Generellt sett finns det tre typer av skatter som kommer att gälla för pensionsutdelningar från ett 401k-konto: federal inkomstskatt (FIT), statlig inkomstskatt (SIT) och skatter för social trygghet och Medicare (FICA). FIT gäller endast bidrag som görs av arbetsgivare till anställdas pensionskonton; SIT gäller både bidrag från arbetsgivare och arbetstagares bidrag; och FICA gäller endast för anställdas bidrag till pensionsplaner såsom 401ks.Det totala beloppet för skatter som kommer att tas ut på en pensionsutdelning beror på flera faktorer, inklusive hur mycket pengar som togs ut från kontot och när de togs ut.Generellt sett kommer dock de flesta människor att betala relativt lite i FIT-, SIT- och FICA-skatter på sina pensionsutdelningar eftersom de vanligtvis får dem under många år snarare än allt på en gång.

Följande tabell ger exempel på hur olika typer av skatter kan påverka olika summor pengar som tas ut från ett 401k-konto:

If someone retires after contributing $30 per week for 25 years into their employer’s401K Plan with no other sourcesofincome(otherthanSocialSecurity)they wouldhave$1millionin assetsafterretirementandwouldnotpayanyfederalincometaxontheretirementdistributionof$50000assumingtheir marginaltaxrateis25%.Howeverifsomeoneretireswithacontributionstoan IRAoranotherpensionplanthefederalincometaxeshouldapplytoallthemoneythatis withdrawnfromthe401Kplanregardlessoftheamountthatismoneyputintoitoverthoseyears.

Finns det några begränsningar för hur du kan använda pengar som tagits ut från ett 401k-konto?

När du går i pension är det viktigt att veta om du kan ta ut pengar från ditt 401k-konto.I allmänhet finns det inga begränsningar för hur du kan använda pengarna som tagits ut från ett 401k-konto, så länge de används för pensionssyfte.Det kan dock finnas vissa specifika regler som gäller för just din situation.Om du till exempel tar ut pengar före 59½ års ålder kan du behöva betala inkomstskatt på uttagsbeloppet.Dessutom, om du tar en utdelning som är större än saldot på ditt konto vid tidpunkten för pensioneringen, kan du behöva betala en straffskatt.Om någon av dessa situationer gäller dig, rådgör med en revisor eller finansiell rådgivare för att avgöra vilka åtgärder som måste vidtas för att uttaget ska kvalificera sig som en kvalificerad distribution.

Vilka är konsekvenserna av att ta ut pengar från ett 401k-konto före pensionsåldern?

När du går i pension kanske du vill överväga att ta ut pengar från ditt 401k-konto.Det finns dock vissa konsekvenser av att ta ut pengar före pensionsåldern.För det första, om du tar ut pengar före 59½ års ålder, kan du behöva betala en straffavgift på 10 % på det uttagna beloppet.För det andra, om du tar ut pengar före pensioneringen och din 401k har mindre än $50 000 i totala tillgångar vid tidpunkten för uttag, kan du behöva betala inkomstskatt på hela det uttagna beloppet.Slutligen, om du tar ut pengar före pensioneringen och din 401k har mer än 50 000 USD i totala tillgångar men mindre än 100 000 USD i totala skulder (inklusive utestående lån), kanske du kan undvika att betala inkomstskatt på uttaget.

Det finns dock också vissa fördelar med att ta ut pengar från ett 401k-konto före pensioneringen.För det första, när du går i pension och börjar ta uttag från ditt 401k-konto varje månad istället för en gång om året som för närvarande krävs enligt lag, kommer det sannolikt att minska din beskattningsbara inkomst under pensioneringen. För det andra, när du går i pension och börjar ta uttag från ditt 401k-konto tidigt, kan det ge dig själv mer tid att spara för framtida utgifter. För det tredje, om värdet på dina 401k minskar medan du fortfarande arbetar eller under förtidspensionering på grund av marknadsförhållanden eller andra faktorer utanför din kontroll, kan periodiska uttag från dina 401k hjälpa till att behålla dess värde över tiden. Slutligen, även om allt annat misslyckas och du inte kan kvalificera dig för en IRA-distribution på grund av MAGI-begränsningar eller andra restriktioner som införts av IRS, kan det att ta periodiska uttag från ett 401K-konto fortfarande ge värdefull ekonomisk säkerhet i händelse av oväntade händelser som förlust av jobb eller hälsoproblem ."

Om jag går i pension vid 55 år med 20 år kvar av min pensionsplan skulle jag behöva ta ut några medel?

Nej - De 20 åren kvar av pensionsplanen skulle täcka de flesta eventualiteter, inklusive att lämna jobbet tidigare än planerat utan att behöva spara extra pengar i förväg."

För att någon som går i pension efter den 1 januari ett givet år (oavsett ålder) inte ska betala skatt på sina förtidspensionsavgifter förrän de fyller 59 ½ år oavsett om de tar ut pengarna innan dess eller inte."

Det finns inget specifikt svar eftersom varje persons situation är olika; Men generellt sett är det tillrådligt att människor sparar tillräckligt så att de inte behöver omedelbar tillgång till sina sparpengar om något skulle hända som hindrar dem från att fortsätta arbeta.

Kan du ta ett lån mot ditt saldo på 401k?

Om du funderar på att ta ut pengar från ditt 401k-konto innan du går i pension, var medveten om att det finns straff för att göra det.Du kanske kan ta ett lån mot saldot på dina 401k, men det finns också avgifter förknippade med detta alternativ.Dessutom, om du går i förtidspension kan du behöva betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta.Innan du fattar några beslut om att ta ut pengar från ditt 401k-konto är det viktigt att rådgöra med en finansiell rådgivare.

Hur påverkar tidiga uttag framtida bidrag till ett 401k-konto?

Om du går i pension före 59 1/2 års ålder kan du i allmänhet ta ut dina 401k bidrag utan påföljd.Men om du tar ut pengar innan du når den erforderliga lägsta distributionsåldern (RMD), kan ditt konto på 401k bli straffad.

IRS definierar en RMD som ett obligatoriskt uttag från ditt 401k-konto som är baserat på hur mycket pengar du har på kontot i slutet av varje år.För 2019 är RMD $18,00 Om du bestämmer dig för att gå i pension i förtid och ta ett uttag från dina 401k innan du når RMD-åldern, kommer det att påverka framtida bidrag till samma 401k-konto eftersom uttag av pengar tidigare minskar mängden pengar som har sparats för framtida bruk.Effekten på framtida bidrag beror på hur mycket pengar som togs ut och när de togs ut:

-Om mindre än 5 % av det totala beloppet som bidragit till 401k under föregående år togs ut i ett engångsbelopp eller inom 60 dagar efter pensionering (ikraftträdandedatum), kommer ingen påföljd att gälla för förtida uttag som gjorts innan full pension uppnåtts ålder eller omedelbar livränta på grund av funktionshinder.

-Om mer än 5 % men mindre än 10 % av det totala bidraget togs ut i ett engångsbelopp eller inom 60 dagar efter pensioneringen (ikraftträdandedatumet), kommer en straffavgift på 10 % att gälla för varje procentenhet över 5 %.Detta innebär att om mer än 10 % men mindre än 20 %, så gäller en straffavgift på 20 %; om mer än 20 % gäller 40 % straff.

-Om mer än 10 % men mindre än 25 % gäller en straffavgift på 25 %; om mer än 25 % gäller en straffavgift på 50 %.

-Om mer än 25 %, är det inget ytterligare bidrag tillåtet förrän alla tidigare gjorda utdelningar har återbetalats i sin helhet plus ränta till för närvarande tillämpliga federala räntor sammansatta årligen från och med dagen efter uttag (dvs. dagen efter annuitering). Efter att ha återbetalat alla tidigare gjorda utdelningar plus räntor som ackumulerats under år som de inte återbetalades i sin helhet plus straffavgifter som uppstått fram till denna punkt, skulle en individ åter tillåtas obegränsade årliga avgifter med början dagen efter återbetalningen utan att ytterligare påföljder tillämpas därefter, förutsatt att han/hon gör det inte återlåna några medel från en annan källa, inklusive lån eller kreditlimiter som säkras av hans eget kapital, vilket kan resultera i ökade månatliga betalningar utöver vad han skulle betala med enbart sin egen sparränta justerad för inflation såsom 3 %.

Baserat på denna information skulle någon som går i pension mellan åldrarna 55 och 59 1/2 möta en 10-procentig skatteträff för varje procentenhet över 5 procent de drog sig ur sin 401(k)-plan innan de gick i pension - vilket betyder att upp till 30 procent kunde hållas inne retroaktivt trots att ingen faktiskt hade tagits ut ännu!Någon som gick i pension vid 58 år skulle bara drabbas av en skatt på 20 procent eftersom de redan drog ut över 10 procent utan att ådra sig några ytterligare påföljder därefter förutsatt att de betalar tillbaka allt plus ränta inom fem år (förutsatt att inga nya lån tas ut). Om någon tar ut alla sina pengar omedelbart efter pensioneringen oavsett när det inträffade - säg 55 - kommer de fortfarande att vara skyldiga skatter och avgifter på totalt 30 procent (0,3 x 18 000 $ = 63 $

  1. Om du är över 70 1/2 år och inte har något annat pensionssparande, måste din 401k ge minst 50% av din årliga inkomst efter skatter och utgifter.
  2. . Så medan tekniskt sett kan dra tillbaka vad de vill utan konsekvens så länge de betalar tillbaka allt så småningom. . "Förtidspensionärer bör noggrant överväga om det i slutändan kan visa sig vara kontraproduktivt att ta ut någon del.

Är det någonsin fördelaktigt att ta ut pengar från ett 401k-konto före pensionsåldern?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på en mängd olika faktorer som är specifika för din individuella situation.Men generellt sett skulle de flesta finansiella rådgivare avråda från att ta ut pengar från ett 401k-konto före pensionsåldern eftersom att göra det avsevärt kan minska mängden pengar du har tillgängligt att dra på när du äntligen går i pension.

Om du bestämmer dig för att du vill ta ut pengar från ditt 401k-konto före pensionsåldern, var noga med att göra det eftertänksamt och med försiktighet – det finns definitivt potentiella risker med att göra det.Först och främst, om du tar ut för mycket pengar från ditt 401k-konto tidigt, kan det resultera i att betydande skatter och påföljder tas ut mot dig.Dessutom, om marknadsförhållandena förändras dramatiskt under dina pensionsår och värdet på din investering på 401 000 sjunker under den ursprungliga kostnadsbasen för tillgångarna på kontot, kan du uppleva att du inte kan komma åt någon av dessa fonder utan att ådra dig ytterligare straffavgifter eller skatter.

I slutändan är det viktigt att väga alla för- och nackdelar noggrant innan du fattar några beslut om att ta ut pengar från ett 401k-konto tidigt.

När kan pengar tas ut från en Roth IRA utan påföljd?

När kan pengar tas ut från en Roth IRA utan påföljd?

Om du är över 59 ½ år kan du ta ut dina bidrag och inkomster utan påföljd.Dessutom, om du har tagit en utdelning innan du fyllt 70 ½ år, kommer alla efterföljande utdelningar också att vara skattefria.Slutligen, om du blir inaktiverad eller dör innan du tar ett uttag, kommer dessa pengar fortfarande att vara tillgängliga för dina förmånstagare.

Det finns ingen fast regel för när pengar måste tas ut från en 401k-plan; generellt sett måste dock uttag ske inom fem år efter att de lämnat företaget där kontot hölls.I vissa fall (som om du slutar för ett annat jobb hos samma arbetsgivare) kan denna tidsfrist förlängas upp till tio år.

Även om det inte finns någon hård och snabb regel som styr när 401 000 uttag måste ske, är det viktigt att rådgöra med en erfaren finansiell rådgivare för att säkerställa att alla uttagsalternativ utforskas och övervägs fullt ut.