Vad är kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

tempo di emissione: 2022-06-24

Kommersiell allmän ansvarsförsäkring är en typ av försäkring som täcker dig och ditt företag från potentiella rättegångar.Det kan hjälpa dig att skydda dig ekonomiskt om någon lämnar in en stämningsansökan mot dig och hävdar att ditt företags handlingar orsakade dem skada. Vilka är fördelarna med att ha en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Kommersiell allmän ansvarsförsäkring kan ge flera fördelar för företag.Dessa inkluderar: Skydd mot ekonomiska förluster i händelse av en rättegång.

Försäkra dig om att ditt företag kommer att kunna fortsätta sin verksamhet under rättsliga förfaranden.

Trygghet att veta att du är täckt om något går fel och någon skadas eller skadar egendom till följd av detta. Hur mycket kostar en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Kostnaden för kommersiell allmän ansvarsförsäkring varierar beroende på vilka täckningsalternativ som försäkringsgivaren väljer, men vanligtvis varierar det från cirka 1 miljon USD till 5 miljoner USD per händelse. Är det något jag behöver göra innan jag får en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Innan du får en kommersiell allmän ansvarsförsäkring, se till att du förstår vad den täcker och vilka risker den utgör för ditt företag.Du bör också rådgöra med en erfaren advokat som kan hjälpa dig genom processen för att erhålla täckning. Kan jag få en kommersiell allmän ansvarsförsäkring om mitt företag inte har några anställda?Nej, kommersiell allmän ansvarsförsäkring är inte tillgänglig för företag utan anställda.Vissa typer av självförsäkrande arrangemang kan dock tillåta begränsat skydd för enheter utan anställda (som ägarskap). Behöver jag en kommersiell allmän ansvarsförsäkring om mitt företag bara säljer produkter online?Nej, även om vissa produkter som säljs online kan kräva ytterligare skydd som produktgarantier eller konsumenträttigheter som skulle ge täckning i händelse av produktdefekter eller skador orsakade av tredje parts interaktion med dessa produkter."Commercial General Liability Insurance" "vad täcker den" ?" "Vad är dess fördelar?" "kostnaderna varierar beroende på de valda täckningsalternativen.

Vad täcker kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Kommersiell allmän ansvarsförsäkring (CGL) är en typ av försäkring som täcker företag från person- och egendomsskador.Det kan skydda verksamheten från ekonomiska förluster om någon skadas på jobbet, eller om något går fel med egendom som ägs av verksamheten.

Några vanliga typer av täckning inkluderar:

-Produktansvar: Detta skyddar företag från stämningar relaterade till produkter de säljer, inklusive de som tillverkats av deras egna anställda.

- Anställdas oredlighet: Detta skydd täcker arbetsgivare från felaktiga åtgärder som vidtas av deras anställda, såsom stöld eller sabotage.

-Miljöförorening: Denna täckning hjälper företag att hantera eventuella miljöproblem som kan uppstå, såsom giftiga utsläpp eller översvämningar.

-Datorhackning: Företag kan skydda sig mot cyberattacker genom att köpa denna täckning.

Behöver jag en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Kommersiell allmän ansvarsförsäkring är en typ av försäkring som skyddar företag från ekonomiska förluster orsakade av rättegångar.

Några vanliga typer av anspråk som täcks av kommersiell allmän ansvarsförsäkring inkluderar:

-Skador på anställda eller kunder

- Skada på egendom (inklusive utebliven vinst)

- Kontraktsbrott (såsom tillhandahållande av felaktiga varor eller tjänster)

- Bedräglig aktivitet (som att lura kunder eller stjäla affärshemligheter)

- Felaktig framställning (till exempel falsk reklam)

- Miljöskador (som spill eller läckor)

Många företag väljer att köpa kommersiell allmän ansvarsförsäkring för att skydda sig från potentiella juridiska skyldigheter.Även om täckningen som erbjuds av en viss försäkring kan variera, täcker de flesta försäkringar företagare och deras anställda mot anspråk på personskador och egendomsskador.Dessutom erbjuder många policyer också skydd mot avtalsbrott, bedräglig verksamhet, felaktig framställning och miljöskador.Det är viktigt att notera att inte alla risker täcks av kommersiell allmän ansvarsförsäkring; det är viktigt att du rådgör med din försäkringsgivare för att avgöra vilka risker som täcks och vilka som inte är det.Dessutom är det alltid lämpligt att låta en advokat granska din policy innan du gör några ändringar.

Hur mycket kostar en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Vilka är fördelarna med kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Vad är skillnaden mellan kommersiell allmän ansvarsförsäkring och personskadeskydd?Vilka är några vanliga typer av anspråk som ett företag kan möta med avseende på allmän ansvarsförsäkring?Hur avgör ett företag om det behöver en allmän ansvarsförsäkring?Kan ett företag vara oförsäkrat för sina allmänna ansvarsexponeringar?Om så är fallet, vilka åtgärder måste ett företag vidta för att bli försäkrad igen?Finns det en övre gräns för hur mycket täckning som kan köpas under kommersiella allmänna ansvarsförsäkringar?Om så är fallet, vad är den gränsen och varför är det viktigt för företag att veta om det?"

Kommersiell allmän ansvarsförsäkring täcker företag från potentiella juridiska problem

När företag är verksamma utsätter de sig ofta för potentiella juridiska problem.Detta kan hända när någon gör ett misstag som orsakar skada eller skada på en annan person eller egendom, eller när något går fel med produkter eller tjänster som tillhandahålls av företaget.Om sådana problem uppstår och företaget inte är ordentligt skyddat av försäkringar kan det råka ut för dyra stämningar och ekonomiska förluster.

Kommersiell allmänt ansvarsförsäkring (CGL) ger företag skydd mot dessa typer av risker.CGL-policyer täcker vanligtvis företag från alla typer av juridiska problem, inklusive anspråk från kunder, anställda, entreprenörer eller andra som interagerar med företaget på något sätt.Täckningen kan omfatta både fysiska skador och ekonomiska skador (såsom förlorad vinst), som i många fall kan utgöra en betydande del av den totala skulden.

Även om det finns många olika typer av CGL-policyer tillgängliga (inklusive produkter speciellt utformade för småföretag), erbjuder de flesta liknande skyddsnivåer.Det betyder att om något går fel – oavsett hur litet det än är – kommer ditt företag sannolikt att täckas.

Kostnaden för CGL-täckning varierar beroende på faktorer som policybegränsningar och undantag (vilket är specifika områden som inte kommer att täckas). Men även relativt blygsamma premier kan snabbt öka om ditt företag står inför flera rättegångar över tiden.Så det är viktigt att överväga alla dina alternativ innan du bestämmer dig för om CGL-försäkring är rätt för dig – särskilt eftersom priserna tenderar att sjunka när täckningen ökar.

Fördelar med kommersiell allmän ansvarsförsäkring för ditt företag

Förutom att skydda ditt företag från potentiella juridiska problem, kan CGL-täckning också ge andra fördelar:

1) Ökat allmänhetens förtroende: Ett rykte om att kunna hantera juridiska utmaningar direkt är nyckeln på dagens konkurrensutsatta marknad – och bra CGL-täckning hjälper till att bygga upp denna image tidigt i alla tvister. 2) Minskade rättegångskostnader: Genom att ha en adekvat försäkring på plats kommer du sannolikt att undvika kostsamma rättegångar på vägen – vilket kan spara miljoner i advokatkostnader och andra kostnader relaterade till rättegångsförfaranden. 3) Förbättrade kundrelationer: En positiv relation med dina kunder är inte alltid lätta att uppnå - men bra CGL-täckning kan hjälpa till att säkerställa att eventuella tvister inte förvandlas till fullständiga konflikter 4) Ökade säkerhetsstandarder: Genom att vidta rimliga försiktighetsåtgärder mot potentiella olyckor eller skador - oavsett vem som är ansvarig - du skickar ett tydligt budskap om hur seriöst du tar säkerhetsfrågor 5) Säkrare ekonomisk framtid: Även om varje företag har sina egna unika risker och sårbarheter, bör det aldrig vara en av dem att ha rätt skydd mot potentiellt kostsamma stämningar. 6) Förbättrad företagsimage: Ett starkt rykte bland kollegor och investerare återspeglar positivt på ditt företags långsiktiga framtidsutsikter7) Ökad personalproduktivitet och moral: När saker och ting går fel på jobbet – oavsett hur ringa de är – kan anställda känna sig frustrerade och osäkra på sina framtidsutsikter Som du kan se är det inte bara nödvändigt att ha en tillräcklig täckning för kommersiellt allmänt ansvar för att skydda dig själv ekonomiskt; det spelar också en viktig roll för att upprätthålla övergripande stabilitet inom din organisation.

Hur får jag en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Vilka är fördelarna med att ha en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Vad är skillnaden mellan kommersiell allmän ansvarsförsäkring och produktansvarsförsäkring?Vad är definitionen av kommersiellt allmänt ansvar?

Kommersiell allmän ansvarsförsäkring ger skydd för företag från stämningar som påstår försummelse eller andra felaktiga handlingar.Täckningen kan omfatta anspråk från kunder, anställda, entreprenörer och andra som skadats av ditt företag.Förmånerna kan inkludera ekonomisk ersättning till offren, såväl som försvarskostnader och advokatarvoden.

Huvudskillnaden mellan kommersiellt allmänt ansvarsskydd och produktansvarsskydd är att kommersiellt allmänt ansvar vanligtvis täcker alla typer av felaktigt utförda handlingar (inklusive vårdslöshet), medan produktansvar endast omfattar produkter som har tillverkats med specifika säkerhetsdetaljer i åtanke.

En vanlig missuppfattning om kommersiell allmän ansvarsförsäkring är att den skyddar företag från alla typer av rättegångar - så är det inte alltid.Faktum är att de flesta försäkringar endast täcker vissa typer av stämningar, till exempel de som påstår vårdslöshet eller avsiktliga fel.

För att avgöra om du behöver täckning av allmänt kommersiellt ansvar, ställ dig först dessa frågor: Har jag några kunder som kan stämma mig?Arbetar mina anställda med projekt som kan utsätta dem för risk om något går fel?Är mitt företag involverat i någon form av riskfylld verksamhet - som konstruktion eller tillverkning?Om så är fallet kan du behöva överväga att lägga till en policy som är speciellt utformad för dessa typer av företag.

Vanliga frågor om kommersiell ansvarsförsäkring: Vad täcker den?Kommersiell allmän ansvarsförsäkring täcker felaktiga handlingar som begås av någon som är associerad med ditt företag - inklusive kunder, anställda, entreprenörer och leverantörer - även om de inte var direkt inblandade i att orsaka skadan eller skadan.Detta inkluderar situationer där någon skadades till följd av att du använde dina produkter eller tjänster utan korrekta varningsetiketter eller instruktioner; när företagets egendom skadades till följd av någons vårdslösa beteende; när felaktig utrustning orsakar skador; etc...Hur mycket kostar det?Kostnaden kommer att variera beroende på dina specifika behov men generellt sett sträcker sig policyerna från cirka 1 miljon USD till 5 miljoner USD per händelse, vilket innebär att de totala potentiella utbetalningarna kan vara upp till 10 miljoner USD per anspråk mot ditt företag!Vilka är några vanliga undantag?Det finns flera undantag inbyggda i de flesta kommersiella allmänna ansvarspolicyer som kan minska dess täckningsomfång eller utesluta vissa typer av felaktiga handlingar (såsom avsiktlig förseelse).Se till att läsa igenom din policy noggrant för att förstå vad som omfattas och vad som inte är det innan du registrerar dig!Vilka är några fördelar med att ha en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Vissa fördelar inkluderar att veta att du är skyddad ekonomiskt om någon skulle lämna in en stämningsansökan mot dig; att kunna anlita en advokat om rättsliga förfaranden skulle uppstå; att veta att du har stöd från din försäkringsgivare om du beslutar dig för att lösa ett krav utanför domstol; och eventuellt få ekonomisk ersättning för skador som drabbat personer som skadats på grund av något relaterat till din verksamhet.Vad är skillnaden mellan kommersiell allmän ansvarsförsäkring och produktansvarsförsäkring?Produktansvar omfattar vanligtvis endast produkter som har tillverkats med specifika säkerhetsfunktioner i åtanke (som barnsäkra lås på dörrar) medan kommersiellt allmänt ansvar skyddar företag oavsett hur säkra deras produkter kan vara.Finns det något mer jag behöver veta innan jag får täckning?ja!Innan du registrerar dig för någon typ av försäkring se till att du till fullo förstår vad varje försäkring erbjuder OCH läser igenom villkoren noggrant så att det inte blir några överraskningar på vägen!För mer information vänligen kontakta oss på 1-800-243-9653 eller besök vår webbplats på www .safeco.com/commercialgeneralliabili ty/.

Vad är skillnaden mellan företagsägares policy och kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Kommersiell allmän ansvarsförsäkring är en typ av försäkring som täcker företag från potentiella rättegångar och andra rättsliga förfaranden.Företagsägares policy, å andra sidan, är utformad för enmansföretag och småföretag.Kommersiell allmän ansvarsförsäkring täcker vanligtvis ett företags direktörer, tjänstemän, anställda och entreprenörer.Det kan också täcka egendomsskador eller skador orsakade av företagets produkter eller tjänster.

Några vanliga undantag från kommersiellt allmänt ansvarsskydd inkluderar: avsiktliga handlingar; förtal eller förtal; produktdefekter; anspråk på arbetsskadeersättning som lämnats in av anställda som inte är direkta vittnen till en olycka; och täckning för oförsäkrade/underförsäkrade bilister (UIM).

Ett företag bör också överväga att lägga till paraplyskydd till sin kommersiella allmänna ansvarspolicy om det blir nödvändigt att betala ut mer än gränserna för dess primära policy.Paraplytäckning kommer att ge ytterligare skydd i händelse av att en av dina underliggande försäkringar inte täcker en viss aspekt av ditt företags verksamhet.

Varför behöver jag en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Vilka är fördelarna med att ha en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Vad är skillnaden mellan kommersiell allmän ansvarsförsäkring och personskadeskydd?Hur mycket kostar en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?När ska jag köpa en allmän ansvarsförsäkring?Vem är berättigad till kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Finns det en gräns för hur mycket täckning jag kan köpa med mitt företags allmänna ansvarspolicy?Kan jag självförsäkra mig mot potentiella anspråk från tredje part mot mitt företag?Om så är fallet, vilka är några av begränsningarna för självförsäkring med avseende på CGL-täckning?Kan jag lämna in ett krav utan att först rådfråga en advokat?Om så är fallet, vilka åtgärder ska jag vidta innan jag lämnar in ett krav?"

Kommersiell ansvarsförsäkring skyddar företag från stämningar som kan uppstå till följd av deras verksamhet.Denna typ av försäkring täcker företag från alla typer av rättsliga åtgärder, inklusive sådana som lämnas in av kunder, anställda eller andra som har skadats till följd av ditt företags agerande.

Fördelarna med att ha en kommersiell allmän ansvarsförsäkring inkluderar:

• Skydd mot kostsamma rättegångar – Om du blir stämd och vinner kommer din försäkringsgivare att betala dina rättegångskostnader.Detta kan spara tusentals i skadestånd om du tvingades försvara dig själv utan ordentligt stöd.

• Trygghet – Att veta att du är täckt innebär att du inte behöver oroa dig för ekonomisk ruin om någon stämmer ditt företag.Du kommer också att vara mindre sannolikt att riskera rättstvister om det inte verkar värt det för den potentiella utbetalningen.

• Minskad risk – Genom att teckna denna typ av försäkring minskar du chansen att någon stämmer ditt företag för något trivialt (som att spilla kaffe på någons bärbara dator). Den här typen av mål kan snabbt eskalera till dyra domstolsprocesser.

Det finns två huvudtyper av kommersiell allmän ansvarsförsäkring: egendomsskadeförsäkring och personskadeskydd.Den största skillnaden mellan dessa försäkringar är hur de täcker förluster som orsakats av tredje parts åtgärder (egendomsskada) eller skador som människor lidit (personskada). Båda policyerna erbjuder liknande skyddsnivåer, men var och en har sin egen uppsättning undantag och begränsningar för täckning.Det är viktigt att jämföra offerter noggrant innan du fattar ett beslut om vilken policy som är rätt för ditt företag.

Kostnaden förknippad med Commercial General Liability Insurance varierar beroende på vilken försäkringsnivå som köps och vilken typ av verksamhet som är försäkrad mot ansvar (t.ex. företag vs individ).De flesta försäkringar tar dock ut en årlig premie plus ytterligare avgifter för specifika funktioner som paraplyklausuler eller garantier för överskottsbetalningar.

När behöver jag en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Vilka är fördelarna med att ha en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Vad är kostnaden för kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Hur hittar jag en ansedd kommersiell ansvarsförsäkring?Vilka är några vanliga typer av skador som kan täckas av kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Kan jag självförsäkra mig för mina kommersiella allmänna ansvarsrisker?Om så är fallet, vad bör du tänka på när du självförsäkrar ditt företags CG-ansvarsrisker?

Commercial General Liability Insurance (CGL) ger skydd mot stämningar och andra rättsliga förfaranden som uppstår ur din affärsverksamhet.CGL-täckning inkluderar vanligtvis skadestånd för personskada, egendomsskada och otillåten död.Förutom att skydda dig ekonomiskt kan CGL också hjälpa till att skydda ditt rykte och din affärsverksamhet.

När behöver jag en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Du behöver vanligtvis CGL om du ägnar dig åt någon typ av affärsverksamhet som kan leda till potentiella rättstvister eller andra rättsliga förfaranden.Detta inkluderar aktiviteter som:

• Drift av restaurang

• Driv daghem

• Äga eller driva en butik

• Utföra hemreparationer eller byggnadsarbete • Hålla seminarier eller kongresser • Erbjuda produkter eller tjänster till försäljning För att avgöra om du behöver CGL-täckning, rådgör med en erfaren advokat.Det finns inget entydigt svar på den här frågan eftersom din verksamhets natur och de specifika risker som den utgör kommer att variera beroende på din specifika situation.Några faktorer att ta hänsyn till inkluderar dock: • Storleken och komplexiteten på din verksamhet

• Antalet och svårighetsgraden av anspråk som har lämnats in mot dig tidigare • Dina ekonomiska resurser (inklusive om du har några befintliga försäkringar som täcker liknande risker) Om du bestämmer dig för att du behöver CGL-skydd, börja med att undersöka tillgängliga leverantörer och prissättningsalternativ.Du kanske också vill överväga att bilda ett LLC för att skydda dig från personliga skulder om något skulle gå fel med ditt företag.Slutligen, behåll alltid kopior av alla kontrakt relaterade till dina affärsaffärer – inklusive de som hänför sig till CGL – ifall något går fel på vägen.

Vilka är fördelarna med att ha en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

De viktigaste fördelarna med att ha CGL-täckning inkluderar:

Vad är kostnaden för kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Kostnaden för att erhålla CGL-täckning varierar beroende på flera faktorer, inklusive:

  1. Skydd mot potentiella ekonomiska förluster till följd av stämningar eller andra rättsliga förfaranden mot ditt företag Försvar mot anklagelser från tredje part (såsom kunder eller leverantörer) Ökad trovärdighet i affärer med statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter Ökat skyddsnät om något skulle hända som skulle resultera i betydande skada eller förlust Sinnesro att veta att du är helt skyddad om något dåligt skulle hända när du driver ditt företag. För mer information om dessa fördelar, prata med en erfaren advokat som kan ge insikter i vilken/vilka typer av täckning som skulle vara bäst lämpade för din specifika behov.
  2. Nivån(erna) på försäkringar som tillhandahålls Det avdragsgilla beloppet för varje försäkring Oavsett om egenförsäkring är inblandad Andra speciella egenskaper (som paraply-/täckningsgränser), etc.. Räkna dock i genomsnitt med premier för standardförsäkringar för enstaka händelser (som erbjuder brett skydd men har lägre självrisk än heltäckande försäkringar som erbjuder ett bättre skydd till högre kostnader). En fullständig diskussion om priser och täckningar ligger utanför ramen för denna artikel; men tala med en erfaren advokat om du funderar på att skaffa en CG-ansvarsförsäkring för ditt företag.Observera dessutom att många stater nu kräver att företag ägnar sig åt vissa aktiviteter (t.ex. säljer varor online via e-handelsplattformar), oavsett om de har en formell CG-ansvarsförsäkring på plats ELLER inte.Samråd med lokala myndigheter kommer vanligtvis att bekräfta om statliga mandatkrav gäller innan köp av någon form av CG-täckning.

Var kan jag få mer information om kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Vilka är fördelarna med att ha en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Vilka är några vanliga typer av anspråk som kan riktas mot ett företag?Hur mycket kostar en kommersiell allmän ansvarsförsäkring?Är det värt att skaffa en kommersiell allmän ansvarsförsäkring för mitt lilla företag?

Kommersiell allmän ansvarsförsäkring är utformad för att skydda företag från ekonomiska förluster orsakade av rättegångar.Täckningen omfattar vanligtvis skadestånd för personskador, egendomsskador och utebliven vinst.

Fördelarna med att ha kommersiell allmän ansvarsförsäkring inkluderar:

-Sinnsro: Att veta att du är skyddad från potentiella ekonomiska förluster kan hjälpa till att minska stress och ångest i samband med rättstvister.

-Skydd för dina anställda: Företag med täckning kan undvika kostsamma stämningar som lämnas in av skadade eller missnöjda anställda.

-Eliminering av risk: Att ha täckning begränsar det belopp du måste betala i händelse av en skadeanmälan, vilket minskar din totala riskexponering.

-Minskade kostnader: Att försäkra ditt företag mot potentiella skulder kan spara pengar på lång sikt genom att minska det belopp du måste spendera på juridiska kostnader och förlikningar.

-Tillgång till resurser: Många försäkringsbolag erbjuder hjälp med att utveckla en policy, lämna in pappersarbete och hantera skadeanspråk.Detta stöd kan hjälpa till att minimera störningar och säkerställa snabb lösning av eventuella tvister.

Kommersiell allmän ansvarsförsäkring krävs inte enligt lag i de flesta jurisdiktioner, men den rekommenderas starkt för företag som verkar i högriskbranscher (som underhållning eller gästfrihet). När du väljer en försäkringsgivare, överväg faktorer som premiepriser, erbjudna täckningar, kundtjänstbetyg och erfarenhet av liknande företag.Kostnaderna varierar kraftigt beroende på plats och bransch; förvänta dig att premierna varierar från $50 per tusen dollar täckning upp till flera hundra tusen dollar årligen.Även om det inte är obligatoriskt, anser många experter att alla företag bör ha kommersiell allmän ansvarsförsäkring eftersom även små exponeringar kan leda till betydande utgifter för egen del om rättstvister leder till en dom mot företaget.Det finns inget svar när det kommer till huruvida man ska köpa kommersiell allmän ansvarsförsäkring eller inte; varje företag måste väga sina specifika risker och behov innan de fattar ett beslut.Det finns dock några viktiga saker som varje företag bör tänka på när de utvärderar sina skyddsalternativ: -Var medveten om din branschs riskprofil -Vissa branscher är mer benägna än andra att uppleva anspråk; att förstå denna information hjälper dig att fatta välgrundade beslut om vilken typ av täckning som är nödvändig. - Granska din exponering - Identifiera vilka aspekter av din verksamhet som kan vara i större risk så att du bättre kan bedöma hur mycket täckning som är nödvändig (och överkomlig). -Tänk på tilläggsförsäkringar -Många försäkringsbolag erbjuder ytterligare täckningar såsom produktgaranti eller anställningspolicyer som kan ge ytterligare skydd utöver vad standard CGL tillhandahåller.

Hur kan jag hitta det bästa erbjudandet på kommersiell allmän ansvarsförsäkring?

Kommersiell allmän ansvarsförsäkring skyddar företag från stämningar som påstår försummelse eller andra fel.Täckningen inkluderar vanligtvis ekonomisk ersättning till offer för olyckor, skador och egendomsskador.

För att hitta det bästa erbjudandet om allmän ansvarsförsäkring, jämför priser från olika försäkringsbolag och överväg ditt företags specifika behov.Till exempel inkluderar vissa försäkringar täckning för reklamkrav, medan andra ger ett bredare skydd mot alla typer av rättsliga anspråk.

Förutom prisjämförelser, överväg faktorer som uteslutningar av policy (som stämningar inlämnade av anställda), avdragsgilla belopp och täckningsgränser.Fråga slutligen din försäkringsgivare om dess kundtjänst och skaderegleringsavdelning (CDR). Dessa avdelningar kan hjälpa dig att lösa eventuella tvister eller problem relaterade till din policy.