Vad är status för skatteavdrag för studielån?

tempo di emissione: 2022-09-22

Ränteavdrag för studielån är avdragsgilla för personer som har kvalificerade studielån.Avdraget avvecklas i takt med att inkomsten stiger, så skattebetalare med högre inkomster kanske inte kan utnyttja avdraget fullt ut.För 2018 är det maximala beloppet som kan dras $2 500 per individ och $5 000 per gift par som lämnar in gemensamt.Dessutom är alla belopp som efterges eller släpps ut från ett kvalificerat studielån också avdragsgilla.

Statusen för skatteavdrag för studielån har varit i förändring sedan lagen om skattesänkningar och jobb antogs 2017.Till en början var det oklart om den nya lagen skulle påverka dessa avdrag överhuvudtaget.Men efter viss förvirring angående hur lagstiftningen skulle implementeras, tillkännagavs det i slutet av december att ränteavdrag för studielån kommer att fortsätta att tillåtas så länge som de görs anspråk på schema A i formulär 1040 (den federala inkomstdeklarationen). Det innebär att skattebetalare som specificerar sina avdrag kan kräva dem på sin skatt även om de inte har några andra större utgifter listade på denna blankett.

Även om den här nyheten är bra för dem som använder detta avdrag, betyder det att det kan bli mer konkurrens bland skattebetalarna att hävda det eftersom det nu finns färre möjligheter att minska den beskattningsbara inkomsten totalt sett.Det är viktigt att rådgöra med en revisor eller skatteförberedare om du är osäker på om du är berättigad till detta avdrag eller inte eller hur mycket du skulle kunna spara genom att dra nytta av det.

Vem är berättigad till skatteavdrag för studielån?

Skatteavdrag för studielån är tillgängliga för personer som har tagit studielån för att gå i skolan.För att kvalificera sig måste individen vara juridiskt skyldig att betala tillbaka lånet och uppfylla vissa andra krav.Det vanligaste sättet för studenter att dra nytta av dessa avdrag är att lämna in sina skatter som ett specificerat avdrag.Detta innebär att de kommer att lista alla sina kvalificerade utgifter på sin skattedeklaration, inklusive eventuella studielånsbetalningar.Det finns några andra sätt som studenter kan dra nytta av dessa avdrag, men de är mindre vanliga.En del kan till exempel få ränteavdrag för studielånet om de har betalat ränta på sina lån under året.Detta är dock ett mer komplicerat alternativ och det är inte alltid tillgängligt.Slutligen kan vissa personer ha möjlighet att göra anspråk på studielånsavdraget om de planerar att gå i pension eller på annat sätt sluta göra betalningar på sina lån inom en snar framtid.Återigen, detta är ett mer komplicerat alternativ och det är inte alltid tillgängligt heller.Alla dessa alternativ bör övervägas noggrant innan du lämnar in din skatt eftersom var och en har sina egna fördelar och nackdelar.

Hur mycket kan man dra av i skatt för studielån?

Studielån betraktas som en form av inkomst i skattehänseende.Hur stort belopp som kan dras av i skatt för studielån beror på låneform och individens skattesituation.I allmänhet kan studielån dras av upp till $2 500 per år.Denna gräns gäller både federala och statliga skatter.Vissa undantag från denna regel finns, till exempel om lånet används för att köpa en bostad eller om det togs före 2009.I dessa fall är avdragsbeloppet högre.Det är viktigt att rådgöra med en revisor eller skatteförberedare för att se vilka alternativ som finns tillgängliga för dig baserat på din specifika situation.

När träder studielåneskatteavdragen i kraft?

När träder studielånsavdrag i kraft?Studielånsränta och andra relaterade kostnader är i allmänhet avdragsgilla det år de betalas.Det betyder att om du tog ett studielån 2018 så skulle ditt avdrag troligen tas 2019.Det finns dock några undantag från denna regel.Om du lånat pengar från en privat långivare istället för en utbildningsinstitution, är räntan på dessa lån inte avdragsgill förrän du faktiskt betalar tillbaka dem.På samma sätt kan eventuella avgifter som är förknippade med att låna pengar genom ett studielån, t.ex. start- eller anståndsavgifter, inte dras av förrän skulden är återbetald.IRS har mer information om när specifika typer av avdrag kan tas på deras hemsida.

Hur länge varar studielåneskatteavdragen?

Skatteavdrag för studielån varar under hela lånetiden.Det betyder att om du tog ett studielån 2018 kommer ditt avdrag att gälla till 202. Om ni är gifta tillsammans kan ni kräva både din makes och ditt eget studielånsavdrag på din skatt.Om du är gift separat, är endast ditt eget studielånsavdrag tillåtet.

Du kan dra av all ränta som betalas på federala studielån, inklusive privata lån som tagits för att gå på college.Du kan inte dra av några avgifter förknippade med federala studielån, såsom kostnader för uppkomst eller bearbetning.

Det maximala beloppet som du kan dra av varje år är 2 500 USD per person (4 000 USD per gift par). Det totala beloppet som du kan dra av under ett givet år får inte överstiga $10,00. Det finns ingen gräns för hur mycket ränta du kan dra av på privata studielån som tagits för att gå på college.Det finns dock gränser för hur mycket av kapitalbeloppet på dessa lån som du kan dra av varje år (se nedan).

Du måste lämna in blankett 1040 schema A för att göra anspråk på ränteavdrag för studielån.Detta formulär listar alla dina skattepliktiga inkomster och visar vilka avdrag som minskar den dollar för dollar.Du bör bifoga detta formulär till din retur när den lämnas in för att göra anspråk på lämpligt avdrag.

Vilken typ av återbetalningsplaner berättigar till skatteavdrag för studielån?

Skatteavdraget för studielån är tillgängligt för individer som betalar tillbaka sina federala studielån.Följande återbetalningsplaner kvalificerar för skatteavdraget för studielån: direkt subventionerade och osubventionerade lån, Perkins Loans och Federal Family Education Loan (FFEL) Programlån.För att kvalificera sig måste individen göra regelbundna betalningar på sina federala studielån och ha en total årsinkomst under vissa trösklar.För 2018 är den årliga inkomsttröskeln $65 000 för ensamstående skattebetalare och $130 000 för gifta par som ansöker gemensamt.Om du för närvarande inte betalar tillbaka dina federala studielån eller inte uppfyller någon av de kvalificerande återbetalningsplanerna, kan du fortfarande göra anspråk på ett partiellt studielånsskatteavdrag genom att lägga ihop alla dina berättigade federala studielånsbelopp och dividera den summan med 2%.

Kvalificerar privatlån för studielåneskatteavdrag?

Privata studielån är berättigade till studielåneskatteavdrag om du uppfyller vissa krav.Du måste vara inskriven i en ackrediterad skola, ha ett giltigt studielån och göra kvalificerade utbildningskostnader.Kvalificerade utbildningskostnader inkluderar undervisning, avgifter, kost och kost och andra relaterade kostnader.Du kan hitta mer information om skatteavdraget för studielån på IRS.gov.

Samlade lån – behandlas de som ett stort lån eller flera mindre lån för studielånets skatteavdrag?

Studielåneskatteavdraget är ett populärt sätt för studenter att minska sin beskattningsbara inkomst.Konsoliderade lån behandlas som ett stort lån för avdraget, även om lånen är uppdelade i flera mindre betalningar.Detta innebär att studenter kan dra nytta av detta avdrag även om de tar flera mindre studielån.Det finns dock vissa begränsningar för denna förmån.För det första kan det totala beloppet av skuld som efterges genom skatteavdraget för studielån inte överstiga $57 500 per år.För det andra är endast federala studielån berättigade till avdraget.Privata studielån räknas inte mot denna gräns.Slutligen måste du specificera dina avdrag för att kunna dra nytta av denna förmån.Om du inte specificerar dina avdrag kommer du inte att kunna dra nytta av studielåneskatteavdraget alls.

Uppskov i skolan - har detta någon inverkan på om du kan dra av dina studielån på din skatt eller inte?

Det finns några saker att tänka på om du funderar på att ta studielån för att skjuta upp betalningar.För det första, att skjuta upp dina lånbetalningar kommer sannolikt att öka mängden räntor som ackumuleras på skulden över tiden.Dessutom, om du väljer att ta ett studielån för att minska din skattepliktiga inkomst, är det viktigt att notera att denna typ av lån kanske inte är berättigad till vissa skattelättnader.Till exempel är federala lån i allmänhet inte berättigade till studielånsränteavdrag eller American Opportunity Tax Credit.Om du är intresserad av att lära dig mer om hur studielån kan påverka din skatt, rådgör med en revisor eller skattespecialist.De kan hjälpa dig att ta reda på vilka avdrag och krediter som kan gälla för din specifika situation och ge råd om huruvida att skjuta upp betalningar är ett genomförbart alternativ för dig." Tar de studielån från skatt i år?"

När det är dags att lämna in din skatt finns det några saker du måste tänka på, inklusive utbildningsrelaterade utgifter som undervisning och avgifter samt andra relaterade kostnader som böcker och material.En stor utgift som många studenter ställs inför varje år är deras räkningar för studieavgifter - så det är vettigt att många människor vänder sig till att låna pengar från långivare för att täcka dessa kostnader samtidigt som de fortfarande är solventa under sina studier.Tyvärr för vissa studenter som tar privata lån istället för federala (eftersom de kvalificerar sig för lägre räntor), kan samma långivare kräva återbetalning genom beskattning snarare än genom periodiska avbetalningar - vilket innebär att alla dessa högränteavgifter kommer att dyka upp på deras individuella inkomstdeklarationer varje år!Detta kan snabbt öka om någon är skyldig tiotusentals eller till och med hundratusentals dollar i studieskulder - så innan du tar på dig några nya utbildningsskyldigheter bör du rådgöra med en revisor eller skattespecialist som kan hjälpa till att avgöra om återbetalning av skulder genom beskattning faktiskt är möjligt baserat på din individuella ekonomiska situation." Tar de studielån från skatt i år?"

Det finns flera sätt som låntagare kan minska sin beskattningsbara inkomst genom att använda lånade medel för utbildningskostnader:

Vissa låntagare kan välja att inte betala tillbaka hela sitt lån på en gång utan istället göra mindre månatliga amorteringar över tiden - i praktiken "skjuta upp" att betala tillbaka kapitalbeloppet tills efter examen/anställning har uppnåtts (och förmodligen när större belopp ändå skulle behöva betalas) . Men eftersom ränta löper dagligen på obetalda saldon (oavsett när återbetalning faktiskt sker), riskerar skattebetalare som väljer denna metod att ådra sig betydande ytterligare räntekostnader över tiden (potentiellt totalt mer än 100 % per år). Om sådana låntagare dessutom skulle uppleva ekonomiska svårigheter på vägen och finna sig själva oförmögna eller ovilliga att betala tillbaka vad de ursprungligen lånade PLUS upplupen ränta – vilket leder dem till brottslig ställning – kan indrivningsinsatser påbörjas direkt från deras löner utan någon möjlighet att få tillgång till en konkurs. processer etcetera"Tar de studielån av skatt i år?"

Det korta svaret är ja – även om det finns några varningar beroende på vilken/vilka typer av lån som togs.Här är lite mer information om varje scenario:

1) Om någon tar upp federala Stafford-lån och sedan betalar av dem genom regelbundna schemalagda månatliga återbetalningar behöver inga ytterligare skatter betalas eftersom dessa typer av lån anses vara "avdragsgilla" enligt Section 221(d)(3) of Internal Revenue Kod . Men skulle en sådan låntagare uppleva ekonomiska svårigheter på vägen och finna sig själva oförmögna eller ovilliga att betala tillbaka det som ursprungligen lånades PLUS upplupen ränta DÅ skulle indrivningsinsatser kunna påbörjas direkt från löner UTAN NÅGON AVVISNING ÄR TILLGÄNGLIG VIA KONKRUTS ETCETERA." Tar de ut studielån. av skatter i år?Privata lån vs federala lån: Skattekonsekvenser Skrivet av Student Loan Hero Den vanligaste typen av lån som tas av studenter över hela Amerika är utan tvekan federala Stafford Loans.

Om du är gift, men anmäler skatt separat, kan varje person ändå dra av upp till $2500 i ränta på studielån från sin skatt?

Ja, varje person kan dra av upp till $2500 i ränta på studielån från sin skatt.Men om du är gift men anmäler skatt separat, kan varje person endast dra av $1 000 i ränta på studielån från sin skatt.Detta eftersom studielånsränteavdraget är begränsat till ränta som betalas på lån som tagits efter den 31 december det år du lämnar in din deklaration.Så om du lämnade in din skattedeklaration den 15 april i år och tog ett studielån den 1 januari i år, kan din make endast kräva 500 USD i studielånsränta som betalas som avdrag på sin egen deklaration.

Vilken dokumentation behöver du visa för att dra av din betalda studielånsränta från din skatt?

För att dra av din betalda studielånsränta från dina skatter behöver du dokumentation som visar att räntan betalats på ett studielån.Detta kan inkludera en kopia av låneavtalet, kontoutdrag som visar att räntebetalningarna gjordes, eller en IRS-blankett 1098-E som visar hur mycket ränta som betalas för ett studielån.Du måste också uppvisa bevis på hemvist för det år då räntan betalades.Om du till exempel lånade pengar för att gå i skolan och bodde hemma under gymnasietiden, skulle du behöva tillhandahålla dokumentation som visar att du bodde på en viss plats under minst halva året för att kunna göra anspråk på detta avdrag.

Om min långivare bytte ägare och min nya långivare inte servar mitt område, kan jag ändå dra av min ränta på studielånet från min skatt om jag betalade den direkt till den gamla långivaren?'?

Om du betalade din studielånsränta direkt till den gamla långivaren kan du kanske dra av den från din skatt.Men om den gamla långivaren bytte ägare kanske den nya långivaren inte servar ditt område och därför måste du söka upp en ny långivare som servar ditt område för att kunna dra av dina räntebetalningar.Om detta inte är möjligt eller om du inte vill gå igenom detta krångel, så kan du helt enkelt strunta i att betala räntan på dina studielån och behandla dem som kapitalvinster när du beräknar din skattepliktiga inkomst.