เครดิตภาษีเด็ก 3000 คืออะไร?

เวลาออก: 2022-06-18

เครดิตภาษีเด็ก 3000 เป็นเครดิตภาษีของรัฐบาลกลางที่มีให้สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุต่ำกว่าสามขวบเครดิตสามารถลดภาษีของคุณได้มากถึง $3,000 ต่อเด็กหนึ่งคนคุณอาจสามารถเรียกร้องเครดิตได้หากคุณยื่นภาษีโดยใช้แบบฟอร์ม 1040A หรือ 1040EZ เครดิตภาษีเด็ก 3000 มีมูลค่าสูงถึง 6,000 ดอลลาร์ต่อครอบครัวครอบครัวที่มีบุตรมากกว่าสามคนมีสิทธิ์ได้รับเครดิตจำนวนมากกว่า 12,000 ดอลลาร์ต่อครอบครัว คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติบางประการจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีเด็ก 3000คุณต้องรับผิดชอบทางกฎหมายในการดูแลและสนับสนุนบุตรหลานของคุณในระหว่างปีที่พวกเขาเกิดหรือถูกส่งไปกับคุณเพื่อรับเป็นบุตรบุญธรรม และคุณต้องยื่นคำร้องคืน (แบบฟอร์ม 1040A หรือ 1040EZ) ในช่วงสองปีก่อนหน้านอกจากนี้ คุณไม่สามารถอ้างสิทธิ์เครดิตภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางอื่นๆ ที่ใช้กับขนาดครัวเรือนของคุณได้ เครดิตภาษีเด็ก 3000 สามารถขอคืนได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับเงินคืนได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นหนี้ภาษีก็ตามหากคุณได้รับเงินคืนจากภาษีของปีที่แล้ว ส่วนใหญ่จะนำไปลดจำนวนเงินที่คุณค้างชำระในการคืนภาษีในปีนี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีเด็ก 3000 หรือไม่ โปรดปรึกษา นักบัญชีหรือผู้จัดเตรียมภาษี "เครดิตภาษีเด็ก 3000 คืออะไร?" ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่มีให้เฉพาะผู้ปกครองที่มีบุตรผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 3 ปีในบางช่วงของปีปฏิทินที่เป็นปัญหา"เครดิตภาษีเด็ก 3000 คืออะไร" ไม่ได้ให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ผู้เสียภาษีแต่ละรายอาจได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลทั้งหมดโดยพิจารณาจากรายได้รวมที่ปรับแล้ว (AGI) สถานะการยื่นและจำนวนผู้อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิ์อ้างสิทธิ์"เครดิตภาษีเด็ก 3000 คืออะไร" ไม่ได้ให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่ถือเป็น "ความรับผิดชอบทางกฎหมาย" เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการเรียกร้องตามมาตรา 152(f)(1)(B) & 152(f)(2) Code Secs. ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ (แต่ไม่ใช่ เฉพาะ) โดยมีหน้าที่/ความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดตำแหน่งนอกการตั้งค่าครอบครัวแบบดั้งเดิม เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง: กระบวนการปกครอง กระบวนการปกครองตามกฎหมาย การจัดการดูแลร่วมกัน สิ่งอำนวยความสะดวกการรักษาที่อยู่อาศัย กลุ่มบ้าน ฯลฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ IRS Publication 972 - ภาษีของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับเด็ก - คู่มือเครดิตภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือผู้ที่ตั้งครรภ์หรือกำลังเลี้ยงดูเด็กเล็ก https://www-publishing-assets-amazon-com/images/ กราฟิก/10000/9772_0_.jpg

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเสนอความช่วยเหลือทางการเงินหลายประเภทที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กอาศัยอยู่ที่บ้านเต็มเวลา ซึ่งรวมถึงการชำระเงินโดยตรง เช่น เครดิตภาษีเงินได้ที่ได้รับ (EITC) และเงินอุดหนุนทางอ้อม เช่น แสตมป์อาหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ผลประโยชน์เหล่านี้สามารถช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดของครอบครัวในขณะที่ลูก ๆ ของพวกเขายังคงอาศัยอยู่ที่บ้านเต็มเวลา "

รายได้ที่ได้รับจากครอบครัวที่ทำงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้พวกเขาสามารถเลี้ยงดูเด็กเล็กได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีโครงการของรัฐบาลอีกหลายโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยในการดูแลเด็กเล็กที่บ้าน”

โครงการหนึ่งที่รัฐบาลของเราเสนอผ่านระบบการจัดเก็บภาษีนั้นเรียกว่า "การยกเว้น 30,000 ดอลลาร์" ซึ่งช่วยให้ผู้เสียภาษีที่มีบุตรในอุปการะผู้เยาว์อาศัยอยู่กับพวกเขาเป็นหลักภายในครัวเรือนของพวกเขาในปีใดก็ตาม โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาทำงานหรือไม่ทำงาน ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางสำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ต่อปี "

สิ่งนี้แบ่งออกเป็นสองประเภท: ประการแรกผู้เสียภาษีที่มีรายได้รวมที่ปรับแล้วต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ($ 24,000 เดี่ยว / 48,000 เหรียญสหรัฐแต่งงานร่วมกัน); ประการที่สอง ผู้เสียภาษีที่มี AGI อยู่ในขอบเขตที่กำหนดแต่มีส่วนร่วมในการจ้างงาน ไม่ว่าในกรณีใด ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นส่วนบุคคล

มันทำงานอย่างไร?

เครดิตภาษีเด็ก 3000 เป็นเครดิตภาษีสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุต่ำกว่าสามขวบเครดิตสามารถมากที่สุดเท่าที่ $3,000 ต่อเด็กหนึ่งคนเพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับเครดิต ผู้ปกครองต้องยื่นแบบแสดงรายการและแสดงหลักฐานรายได้โดยทั่วไปแล้วเครดิตจะขอคืนได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้เพื่อลดภาษีที่ผู้ปกครองค้างชำระได้จำนวนเครดิตสูงสุดที่ผู้ปกครองสามารถรับได้ในปีใดก็ได้คือ 6,000 ดอลลาร์เครดิตภาษีเด็ก 3000 ถูกสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)

ใครมีสิทธิ์บ้าง?

เครดิตภาษีเด็ก 3000 เป็นเครดิตภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่มีให้สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุต่ำกว่า

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีเด็ก 3000 ลูกของคุณต้อง:

เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่

อายุน้อยกว่า 18 ปีเมื่อคุณยื่นภาษี และ

มีรายได้รวมน้อยกว่า 65,000 ดอลลาร์ (หรือน้อยกว่า 110,000 ดอลลาร์หากยื่นร่วมกับคู่สมรสของคุณ) ในระหว่างปีที่คุณอ้างสิทธิ์ในเครดิต

ใครไม่มีสิทธิ์?คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีเด็ก 3000 ถ้า: รายได้รวมที่ปรับแล้วที่ปรับปรุงแล้ว (MAGI) ของคุณเกิน $200,000 (250,000 ดอลลาร์ หากแต่งงานร่วมกัน) MAGI ของคุณรวมจำนวนเงินใดๆ จากเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากหน่วยงานรัฐบาลที่ใช้ในการซื้อบ้านของคุณ ; หรือคุณได้รับค่าชดเชยที่ต้องเสียภาษีรวมมากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์จากทุกแหล่งใน 20

  1. เครดิตโดยทั่วไปมีมูลค่า 3,000 ดอลลาร์ต่อเด็กหนึ่งคน แต่อาจสูงถึง 6,000 ดอลลาร์ต่อเด็กหนึ่งคนเพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับเครดิต ผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยใช้แบบฟอร์ม 1040A หรือ 1040EZ
  2. หากคุณไม่มีสิทธิ์ด้วยเหตุผลอื่น (เช่น เนื่องจากคุณไม่มีบุตร) คุณอาจยังคงสามารถอ้างสิทธิ์เครดิตภาษีเด็ก 3000 ได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด: คุณมีหน้าที่รับผิดชอบทางกฎหมายในการสนับสนุนลูกชายหรือลูกสาวของคุณระหว่างปี 2018 ;ลูกชายหรือลูกสาวของคุณอายุน้อยกว่า 19 ปีอย่างน้อยครึ่งปี; และลูกชายหรือลูกสาวของคุณไม่ได้ให้การสนับสนุนมากกว่าครึ่งหนึ่งของตนเองในช่วงปี 20สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในเครดิตนี้ ตลอดจนเครดิตและการหักเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตร โปรดดูที่สิ่งพิมพ์ 972 เครดิตภาษีเด็ก

ฉันจะอ้างสิทธิ์ได้อย่างไร

เครดิตภาษีเด็ก 3000 เป็นเครดิตภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่มีให้สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีหากต้องการขอรับเครดิต คุณต้องยื่นแบบฟอร์ม 8839 พร้อมภาษีของคุณแบบฟอร์มประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีคุณสมบัติและผู้ปกครองที่อ้างสิทธิ์คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ IRS

ฉันสามารถอ้างสิทธิ์ได้เมื่อใด

เครดิตภาษีเด็ก 3000 เป็นเครดิตภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่มีให้สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีเครดิตสามารถอ้างสิทธิ์โดยผู้ปกครองที่ได้รับเงินมากที่สุดในระหว่างปีหรือโดยผู้ปกครองที่มีการดูแลเด็กจำนวนเครดิตสูงสุดคือ $3,000 ต่อเด็กที่เข้าเงื่อนไขกำหนดเส้นตายในการรับเครดิตคือวันที่ 15 เมษายนของปีถัดไป

เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันพลาดกำหนดเวลา?

หากคุณพลาดกำหนดเวลายื่นภาษี คุณอาจยังคงได้รับเครดิตอย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อน

ขั้นแรก หากคุณมีบุตรที่อายุต่ำกว่า 17 ปีเมื่อสิ้นปี คุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้โดยขึ้นอยู่กับการคืนภาษีของคุณและมีสิทธิ์ได้รับเครดิต

ประการที่สอง หากรายได้ของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คุณอาจสามารถลดหรือขจัดภาระภาษีทั้งหมดได้โดยการอ้างสิทธิ์ในเครดิตสุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกต้อง – รวมถึงสถานะการยื่นของคุณและรายได้รวมที่ปรับแล้ว (AGI) หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องเสียค่าปรับและดอกเบี้ย

หากสิ่งนี้ฟังดูน่าสับสนหรือน่ากลัว ไม่ต้องกังวล เราช่วยคุณได้!ทีมงานของเราที่ The Tax Lawyer Group มีประสบการณ์หลายปีในการช่วยเหลือผู้คนในเรื่องภาษี ดังนั้นเราจึงสามารถแนะนำคุณผ่านทุกอย่างทีละขั้นตอน

ฉันสามารถรับการชำระเงินย้อนหลังได้หรือไม่

เครดิตภาษีเด็ก 3000 เป็นเครดิตภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่มีให้สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีเครดิตสามารถอ้างสิทธิ์ในภาษีของคุณสำหรับปีที่คุณอ้างสิทธิ์หรือย้อนหลังสำหรับปีก่อนหน้าใดๆคุณอาจได้รับสูงถึง $3,000 ต่อเด็กหนึ่งคน โดยสูงสุด $6,000 ต่อครอบครัวเพื่อให้มีคุณสมบัติ ลูกของคุณต้องมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ประกันสังคมและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติอื่นๆเครดิตนี้สามารถขอคืนได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถรับเช็คจาก IRS ได้ แม้ว่าคุณจะไม่เป็นหนี้ภาษีในปีนั้นก็ตาม

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันได้รับเครดิต

เครดิตภาษีเด็ก 3000 เป็นเครดิตภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่มีให้สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีเพื่อให้มีคุณสมบัติ คุณต้องยื่นภาษีโดยใช้แบบฟอร์ม 1040A หรือ 1040EZ และระบุชื่อบุตรหลานและหมายเลขประกันสังคมในการส่งคืนนอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกร้องเครดิตได้หากบุตรของคุณถูกอ้างว่าขึ้นอยู่กับการคืนภาษีของบุคคลอื่นกรมสรรพากรจะส่งผลตอบแทนที่มีการแก้ไขหากคุณมีสิทธิ์ได้รับเครดิต

จะเกิดอะไรขึ้นหากสถานการณ์ของฉันเปลี่ยนไปในระหว่างปี?

หากสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี คุณอาจขอเครดิตภาษีเด็กได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการสำหรับปีนั้นก็ตามเพื่อให้มีคุณสมบัติ รายได้รวมที่ปรับปรุงแล้ว (MAGI) ที่ปรับปรุงแล้วของคุณต้องน้อยกว่า 110,000 ดอลลาร์ (220,000 ดอลลาร์หากแต่งงานร่วมกัน) คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอเครดิตภาษีเด็กได้ที่ IRS.gov

ฉันจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารใด ๆ หรือไม่?

เครดิตภาษีเด็ก 3000 เป็นเครดิตภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่มีให้สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีเพื่อให้มีคุณสมบัติ คุณต้องจัดเตรียมเอกสารที่แสดงว่าบุตรหลานของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติบางประการโดยทั่วไป เอกสารนี้รวมถึงสูติบัตรของบุตรของท่านหรือเอกสารทางการอื่น ๆ ที่ยืนยันวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดของพวกเขาคุณอาจต้องแสดงหลักฐานการพำนักของบุตรหลานในสหรัฐอเมริกาหากคุณกำลังอ้างสิทธิ์ในเครดิตกับคู่สมรสของคุณ คุณทั้งคู่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์จำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถเรียกร้องได้สำหรับเด็กที่เข้าเงื่อนไขแต่ละคนคือ $3,000 ต่อปี

ฉันสามารถรับเครดิตนี้มากกว่าหนึ่งครั้งได้หรือไม่?

เครดิตภาษีเด็ก 3000 เป็นเครดิตภาษีที่ขอคืนได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อลดภาษีที่เป็นหนี้ของบุคคลที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเครดิตนี้มีให้สำหรับทั้งพ่อและแม่ และสามารถอ้างสิทธิ์ได้ไม่ว่าเด็กจะอาศัยอยู่กับผู้ปกครองคนใดจำนวนเงินสูงสุดที่ครอบครัวสามารถรับผ่านเครดิตคือ 3,000 ดอลลาร์ต่อเด็กหนึ่งคนครอบครัวที่อ้างสิทธิ์ในเครดิตอาจลดภาษีได้มากถึง 2,000 ดอลลาร์ต่อเด็กหนึ่งคนอย่างไรก็ตาม ครอบครัวสามารถขอรับเครดิตได้เพียงครั้งเดียวสำหรับเด็กที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แต่ละคน

มีการจำกัดจำนวนเงินที่ฉันสามารถรับได้หรือไม่?

เครดิตภาษีเด็ก 3000 เป็นเครดิตภาษีที่สามารถช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีเด็กอายุต่ำกว่าสามปีเครดิตมีมูลค่า 3,000 ดอลลาร์ต่อเด็กหนึ่งคนไม่มีการจำกัดจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ